ขอบเขตเนื้อหาของการสอบ HSK ระดับต่าง ๆ

HSK ระดับ 1

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉。
  การแสดงคำขอบคุณและการขอโทษ
 • 表达数量。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、年等)。
  การแสดงเวลา (เช่นนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่และปี เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งทิศทาง ขนาด จำนวนมากน้อย เป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่าย (เช่น การซื้อของ การจราจร เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感。
  การแสดงออกทางอารมณ์อย่างง่ายๆ

HSK ระดับ 2

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个信息(姓名、年龄、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎。
  การแสดงคำขอบคุณ การขอโทษและการกล่าวต้อนรับ
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีตและอนาคตเป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色等)
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด จำนวนมากน้อย ถูกผิด ความรู้สึกและสีสันเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ (เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิงเป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองทางความคิด อย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观念。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较。
  การเปรียบเทียบ
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล

HSK ระดับ 3

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ เพศ ฉายา รูปร่างหน้าตา และอุปนิสัย เป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ และการอวยพรเป็นต้น
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต และอนาคต เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色、季节等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆอย่างง่าย (เช่น อากาศ ตำแหน่งทิศทาง จำนวนมากน้อย ถูกผิด สภาพอารมณ์ สีสัน และฤดูกาลเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ ( เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิง เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นอย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观点。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较、选择。
  การเปรียบเทียบและการเลือก
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล
 • 表示强调、感叹。
  การเน้นย้ำและการอุทาน
 • 表示程度、频率。
  การบอกระดับและความถี่
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励等。
  การเตือน ห้ามปราม ปลอบใจและการให้กำลังใจ
 • 表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผล

HSK ระดับ 4

 • 打招呼、问候、告别、接待、送别、探望、饯行等。
  การทักทาย การไถ่ถามทุกข์สุข การบอกลา การต้อนรับ คำอำลา การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล (ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ และทัศนคติต่างๆ )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับด้วยความปิติยินดี การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ ตลอดจนการแสดงการสำนึกผิด ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ฯลฯ
 • 较详细地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后等)。
  การแสดงเวลา ( นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่
  ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地描述(天气、方位、大小、多少、对错、形状、样式、心情、颜色、季节、状态、趋势等)。
  การบรรยาย และการพรรณนา ( สภาพอากาศ ตำแหน่งและทิศทาง ขนาด จำนวน ถูกผิด ลักษณะรูปร่าง รูปแบบ สภาพจิตใจ สี ฤดูกาล สภาพการณ์ และแนวโน้ม ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
  较流畅地提问、回答常见问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学等)。
  การเสนอถาม และการตอบคำถามที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำขอร้องต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地询问并理解别人的观点。
  การสอบถามและทำการเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地提出并表达建议。
  การถาม และการแสดงข้อเสนอแนะได้อย่างค่อนข้างชัดเจน คล่องแคล่ว
 • 较详细、流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地解释前因后果。
  การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示强调、感叹、疑问。
  การแสดงการเน้นย้ำ การอุทาน และข้อสงสัย
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึกและความกว้าง
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ ฯลฯ
 • 较详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผลได้อย่างค่อนข้างละเอียด ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行较流畅、深入地交流。
  การเข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างค่อนข้างคล่องแคล่วและลึกซึ้ง

 

HSK ระดับ 5

 

 • 较流畅地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、推辞、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ( การทักทาย การถามทุกข์สุข การบอกลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปัดปฏิเสธ การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำทีใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ และค่านิยม ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจน
 • 表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์ ความสุข ฯลฯ
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ
 • 流畅地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后、古往今来、长年累月、三年五载、久而久之等)。
  การแสดงเวลา (นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่ ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี สามสี่ห้าปี นมนานกาเล ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细流畅地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ความรู้สึก น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细地叙述事件的起因、经过、结果。
  อธิบายสาเหตุ การดำเนินเรื่อง และผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดครบถ้วน
 • 流畅地提问、回答问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学、公共交际等)。
  การเสนอถาม และตอบคำถาม ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ)ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดงและการทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำร้องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细地询问并理解别人的感受、观点。
  การสอบถามและทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地提出、表达建议,并总结结论。
  การเสนอและการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 表示强调、感叹、疑问、担忧。
  แสดงการเน้นย้ำ การอุทาน การสงสัย การเป็นห่วง กังวล
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度、趋势。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึก ความกว้าง และ แนวโน้ม
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告、称颂、哀叹等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ การชื่นชมสรรเสริญ การแสดงความโศกเศร้าอาดูร ฯลฯ
 • 详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การอธิบาย และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะอย่างละเอียด คล่องแคล่ว ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行流畅、深入地谈论与交流。
  เข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างคล่องและลึกซึ้ง
 • 较流畅地阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目。
  อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาจีนได้
 • 较完整翔实地进行汉语演讲。
  เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ ละเอียดและถูกต้อง

 

HSK ระดับ 6

 • 按照汉语交际礼仪,流畅自如地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันตามมารยาทประเพณีแบบจีนได้อย่างคล่อง( การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปฏิเสธ การเยี่ยมเยียน และการเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 流畅自如地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观、权利、责任、优缺点、得失等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ ค่านิยม ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ จุดเด่นจุดด้อย ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ )
 • 流畅自如地表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์สุข ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅自如地使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅收放自如地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การแสดงน้ำใจที่มนุษย์มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการ ฯลฯ )ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 轻松自如地理解及处理、转化听到或读到的汉语信息。
  สามารถนำข้อมูลข่าวสารภาษาจีนที่ได้ฟังและอ่านมาปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地表达事件发生的时间、地点、相关人物,及事件的起因、经过、结果。
  สามารถถ่ายทอดด้วยวาจา หรือ พูด เขียนเป็นตัวหนังสือแสดงถึงเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมูลเหตุ และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地介绍事物的形状、构造、类别、关系、功能等,解释事物的原理、含义、特点、演变等,总结说明事物本质特征及其规律性。
  การแนะนำลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ สมรรถภาพ ฯลฯ การอธิบาย มูลเหตุ ความหมายแฝง ลักษณะพิเศษ วิวัฒนาการ ฯลฯ จนกระทั่งการสรุปลักษณะพิเศษจำเพาะ กฎเกณฑ์ทั่วไปของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地进行分析、评论,表明观点、立场、态度、看法和主张。
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงออกทางทัศนคติ จุดยืน ท่าที ความคิดเห็น และข้อเสนอ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 以规范格式书面传递信息、处理事务、交流感情。
  การถ่ายทอดส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การจัดการกับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนสังสรรค์ ด้วยการเขียนเป็นหนังสืออย่างคล่องตัว

โครงสร้างข้อสอบ HSK 5

HSK(ระดับ5)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่านHSK(ระดับ 5) มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ5)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า2ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ2500คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ5)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 20 45 รวม30
ส่วนที่2 25

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 15 45 45
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 8 10 40
ส่วนที่2 2
รวมทั้งหมด / 100 รวม120

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด125นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทสนทนา 2บทมีคนพูดสองคน และมีบุคคลที่สามเป็นผู้ถามคำถาม คำตอบมี 4ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจากเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 25 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทพูด 4-5 ประโยคถามคำถาม 1 คำถามหรือมากกว่านั้น ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

2.การอ่าน 

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 15 ข้อ เป็นบทความ ในแต่ละบทความนั้นๆจะเว้นช่องว่างให้เติมคำหรือประโยค ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกมาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความ 1 ตอน ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับบทความข้างต้น

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความหลายบทความ และในแต่ละบทความมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 8 ข้อ ในคำถามแต่ละข้อจะมีคำศัพท์มาให้ ให้ผู้สอบนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยค

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 2 ข้อ

 1. กำหนดคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาเขียนเป็นบทความ 1 บทความ กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ
 2. กำหนดรูปภาพมาให้ 1 ภาพ ให้ผู้สอบแต่งบทความจากรูปภาพข้างต้น กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 5)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง,ข้อสอบการอ่าน,ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

สาระสำคัญในการใช้ภาษาจีน  ของ HSK ระดับ  5

 

 1. 较流畅地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、推辞、探望、饯行等)。

สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ( การทักทาย การถามทุกข์สุข  การบอกลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปัดปฏิเสธ การเยี่ยมเยือน   การเลี้ยงอำลา ฯลฯ)

 

 1. 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观等)。

การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย  ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำทีใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ  โลกทัศน์ และค่านิยม ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。

การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ  การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี  แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย  ความทุกข์ ความสุข ฯลฯ

 

 1. 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。

การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ

 

 1. 流畅地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后、古往今来、长年累月、三年五载、久而久之等)。

การแสดงเวลา (นาที  ชั่วโมง วัน สัปดาห์  วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน  อดีต อนาคต เมื่อสักครู่ ประเดี๋ยว  แต่ก่อน ภายหลัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี สามสี่ห้าปี นมนานกาเล ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 详细流畅地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。

การบรรยาย หรือการพรรณนา  (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ความรู้สึก น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน   การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 详细地叙述事件的起因、经过、结果。

อธิบายสาเหตุ การดำเนินเรื่อง และผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดครบถ้วน

 

 1. 流畅地提问、回答问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学、公共交际等)。

การเสนอถาม และตอบคำถาม (  การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค  กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ)ได้อย่างคล่องแคล่ว

 

 1. 流畅地表达、理解要求或请求。

การแสดงและการทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำร้องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地表达情感、观点。

การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细地询问并理解别人的感受、观点

การสอบถามและทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地提出、表达建议,并总结结论。

การเสนอและการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地进行比较与选择。

การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 表示强调、感叹、疑问、担忧。

แสดงการเน้นย้ำ  การอุทาน การสงสัย การเป็นห่วง กังวล

 

 1. 表示程度、频率、范围、深度、广度、趋势。

การแสดงระดับ  ความถี่ ขอบเขต  ระดับความลึก ความกว้าง และ แนวโน้ม

 

 1. 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告、称颂、哀叹等

การเตือน  การห้ามปราม  การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม  การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน  การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ การชื่นชมสรรเสริญ  การแสดงความโศกเศร้าอาดูร ฯลฯ

 

 1. 详细、流畅、深入地表达逻辑关系。

การอธิบาย และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะอย่างละเอียด คล่องแคล่ว ลึกซึ้ง

 

 1. 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行流畅、深入地谈论与交流。

เข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างคล่องและลึกซึ้ง

 

 1. 较流畅地阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目。

อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว  รับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาจีนได้

 

 1. 较完整翔实地进行汉语演讲。

เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ ละเอียดและถูกต้อง