โครงสร้างข้อสอบ HSK 5

HSK(ระดับ5)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่านHSK(ระดับ 5) มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ5)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า2ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ2500คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ5)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 20 45 รวม30
ส่วนที่2 25

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 15 45 45
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 8 10 40
ส่วนที่2 2
รวมทั้งหมด / 100 รวม120

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด125นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทสนทนา 2บทมีคนพูดสองคน และมีบุคคลที่สามเป็นผู้ถามคำถาม คำตอบมี 4ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจากเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 25 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทพูด 4-5 ประโยคถามคำถาม 1 คำถามหรือมากกว่านั้น ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

2.การอ่าน 

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 15 ข้อ เป็นบทความ ในแต่ละบทความนั้นๆจะเว้นช่องว่างให้เติมคำหรือประโยค ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกมาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความ 1 ตอน ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับบทความข้างต้น

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความหลายบทความ และในแต่ละบทความมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 8 ข้อ ในคำถามแต่ละข้อจะมีคำศัพท์มาให้ ให้ผู้สอบนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยค

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 2 ข้อ

  1. กำหนดคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาเขียนเป็นบทความ 1 บทความ กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ
  2. กำหนดรูปภาพมาให้ 1 ภาพ ให้ผู้สอบแต่งบทความจากรูปภาพข้างต้น กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 5)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง,ข้อสอบการอ่าน,ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

คำศัพท์ HSK ระดับ 5