ขอบเขตเนื้อหาของการสอบ HSK ระดับต่าง ๆ

HSK ระดับ 1

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉。
  การแสดงคำขอบคุณและการขอโทษ
 • 表达数量。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、年等)。
  การแสดงเวลา (เช่นนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่และปี เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งทิศทาง ขนาด จำนวนมากน้อย เป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่าย (เช่น การซื้อของ การจราจร เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感。
  การแสดงออกทางอารมณ์อย่างง่ายๆ

HSK ระดับ 2

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个信息(姓名、年龄、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎。
  การแสดงคำขอบคุณ การขอโทษและการกล่าวต้อนรับ
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีตและอนาคตเป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色等)
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด จำนวนมากน้อย ถูกผิด ความรู้สึกและสีสันเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ (เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิงเป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองทางความคิด อย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观念。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较。
  การเปรียบเทียบ
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล

HSK ระดับ 3

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ เพศ ฉายา รูปร่างหน้าตา และอุปนิสัย เป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ และการอวยพรเป็นต้น
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต และอนาคต เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色、季节等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆอย่างง่าย (เช่น อากาศ ตำแหน่งทิศทาง จำนวนมากน้อย ถูกผิด สภาพอารมณ์ สีสัน และฤดูกาลเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ ( เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิง เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นอย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观点。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较、选择。
  การเปรียบเทียบและการเลือก
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล
 • 表示强调、感叹。
  การเน้นย้ำและการอุทาน
 • 表示程度、频率。
  การบอกระดับและความถี่
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励等。
  การเตือน ห้ามปราม ปลอบใจและการให้กำลังใจ
 • 表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผล

HSK ระดับ 4

 • 打招呼、问候、告别、接待、送别、探望、饯行等。
  การทักทาย การไถ่ถามทุกข์สุข การบอกลา การต้อนรับ คำอำลา การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล (ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ และทัศนคติต่างๆ )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับด้วยความปิติยินดี การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ ตลอดจนการแสดงการสำนึกผิด ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ฯลฯ
 • 较详细地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后等)。
  การแสดงเวลา ( นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่
  ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地描述(天气、方位、大小、多少、对错、形状、样式、心情、颜色、季节、状态、趋势等)。
  การบรรยาย และการพรรณนา ( สภาพอากาศ ตำแหน่งและทิศทาง ขนาด จำนวน ถูกผิด ลักษณะรูปร่าง รูปแบบ สภาพจิตใจ สี ฤดูกาล สภาพการณ์ และแนวโน้ม ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
  较流畅地提问、回答常见问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学等)。
  การเสนอถาม และการตอบคำถามที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำขอร้องต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地询问并理解别人的观点。
  การสอบถามและทำการเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地提出并表达建议。
  การถาม และการแสดงข้อเสนอแนะได้อย่างค่อนข้างชัดเจน คล่องแคล่ว
 • 较详细、流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地解释前因后果。
  การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示强调、感叹、疑问。
  การแสดงการเน้นย้ำ การอุทาน และข้อสงสัย
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึกและความกว้าง
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ ฯลฯ
 • 较详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผลได้อย่างค่อนข้างละเอียด ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行较流畅、深入地交流。
  การเข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างค่อนข้างคล่องแคล่วและลึกซึ้ง

 

HSK ระดับ 5

 

 • 较流畅地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、推辞、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ( การทักทาย การถามทุกข์สุข การบอกลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปัดปฏิเสธ การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำทีใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ และค่านิยม ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจน
 • 表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์ ความสุข ฯลฯ
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ
 • 流畅地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后、古往今来、长年累月、三年五载、久而久之等)。
  การแสดงเวลา (นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่ ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี สามสี่ห้าปี นมนานกาเล ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细流畅地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ความรู้สึก น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细地叙述事件的起因、经过、结果。
  อธิบายสาเหตุ การดำเนินเรื่อง และผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดครบถ้วน
 • 流畅地提问、回答问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学、公共交际等)。
  การเสนอถาม และตอบคำถาม ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ)ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดงและการทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำร้องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细地询问并理解别人的感受、观点。
  การสอบถามและทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地提出、表达建议,并总结结论。
  การเสนอและการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 表示强调、感叹、疑问、担忧。
  แสดงการเน้นย้ำ การอุทาน การสงสัย การเป็นห่วง กังวล
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度、趋势。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึก ความกว้าง และ แนวโน้ม
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告、称颂、哀叹等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ การชื่นชมสรรเสริญ การแสดงความโศกเศร้าอาดูร ฯลฯ
 • 详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การอธิบาย และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะอย่างละเอียด คล่องแคล่ว ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行流畅、深入地谈论与交流。
  เข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างคล่องและลึกซึ้ง
 • 较流畅地阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目。
  อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาจีนได้
 • 较完整翔实地进行汉语演讲。
  เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ ละเอียดและถูกต้อง

 

HSK ระดับ 6

 • 按照汉语交际礼仪,流畅自如地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันตามมารยาทประเพณีแบบจีนได้อย่างคล่อง( การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปฏิเสธ การเยี่ยมเยียน และการเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 流畅自如地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观、权利、责任、优缺点、得失等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ ค่านิยม ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ จุดเด่นจุดด้อย ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ )
 • 流畅自如地表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์สุข ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅自如地使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅收放自如地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การแสดงน้ำใจที่มนุษย์มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการ ฯลฯ )ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 轻松自如地理解及处理、转化听到或读到的汉语信息。
  สามารถนำข้อมูลข่าวสารภาษาจีนที่ได้ฟังและอ่านมาปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地表达事件发生的时间、地点、相关人物,及事件的起因、经过、结果。
  สามารถถ่ายทอดด้วยวาจา หรือ พูด เขียนเป็นตัวหนังสือแสดงถึงเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมูลเหตุ และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地介绍事物的形状、构造、类别、关系、功能等,解释事物的原理、含义、特点、演变等,总结说明事物本质特征及其规律性。
  การแนะนำลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ สมรรถภาพ ฯลฯ การอธิบาย มูลเหตุ ความหมายแฝง ลักษณะพิเศษ วิวัฒนาการ ฯลฯ จนกระทั่งการสรุปลักษณะพิเศษจำเพาะ กฎเกณฑ์ทั่วไปของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地进行分析、评论,表明观点、立场、态度、看法和主张。
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงออกทางทัศนคติ จุดยืน ท่าที ความคิดเห็น และข้อเสนอ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 以规范格式书面传递信息、处理事务、交流感情。
  การถ่ายทอดส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การจัดการกับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนสังสรรค์ ด้วยการเขียนเป็นหนังสืออย่างคล่องตัว

โครงสร้างข้อสอบ HSK 6

HSK(ระดับ6)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 6) มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ6)สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ5000คำขึ้นไป

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ6)มีทั้งหมด 101ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 15 50 รวม35
ส่วนที่2 15
ส่วนที่3 20

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 50 50
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
ส่วนที่4 20
3.การเขียน เขียนสรุปบทความ 1 45
รวมทั้งหมด / 101 รวม135

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด140นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีการเปิดบทพูดสั้นๆ และมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ตอน ในแต่ละบทสัมภาษณ์จะมีคำถามทั้งหมด 5 คำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทพูดสั้นๆ ในแต่ละบทจะมีหลายคำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

2.การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อมีทั้งหมด 4 ประโยค ให้ผู้สอบเลือกประโยคที่มีความบกพร่องทางภาษา 1 ประโยค

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะเป็นบทความสั้นๆพร้อมทั้งเว้นช่องว่างไว้3-5ช่อง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้น มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความทั้งหมด 2 บท ในแต่ละบทมีช่องว่างทั้งหมด 5 ช่อง ให้ผู้สอบเลือกประโยคคำตอบที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้นมากที่สุด มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความจำนวนหนึ่ง ในแต่ละบทความจะมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ผู้ทำข้อสอบต้องอ่านบทความ 1 บท เป็นบทความบรรยายประมาณ 1000 ตัวอักษร ภายในเวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้เขียนสรุปความประมาณ 400 ตัวอักษร ภายในเวลา 35 นาที พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องบทความ และจะต้องนำเนื้อหาจากบทความที่ได้อ่านมาเขียนลงเท่านั้นห้ามนำความคิดเห็นส่วนตัวเขียนลงไป

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 6)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

โครงสร้างข้อสอบ HSK 5

HSK(ระดับ5)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่านHSK(ระดับ 5) มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ5)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า2ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ2500คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ5)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 20 45 รวม30
ส่วนที่2 25

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 15 45 45
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 8 10 40
ส่วนที่2 2
รวมทั้งหมด / 100 รวม120

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด125นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทสนทนา 2บทมีคนพูดสองคน และมีบุคคลที่สามเป็นผู้ถามคำถาม คำตอบมี 4ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจากเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 25 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทพูด 4-5 ประโยคถามคำถาม 1 คำถามหรือมากกว่านั้น ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

2.การอ่าน 

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 15 ข้อ เป็นบทความ ในแต่ละบทความนั้นๆจะเว้นช่องว่างให้เติมคำหรือประโยค ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกมาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความ 1 ตอน ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับบทความข้างต้น

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความหลายบทความ และในแต่ละบทความมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 8 ข้อ ในคำถามแต่ละข้อจะมีคำศัพท์มาให้ ให้ผู้สอบนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยค

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 2 ข้อ

 1. กำหนดคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาเขียนเป็นบทความ 1 บทความ กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ
 2. กำหนดรูปภาพมาให้ 1 ภาพ ให้ผู้สอบแต่งบทความจากรูปภาพข้างต้น กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 5)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง,ข้อสอบการอ่าน,ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

โครงสร้างข้อสอบ HSK 4

HSK(ระดับ4)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ4 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับ B2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ4) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ4)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา4เทอม (2ปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ1200คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ4)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 10 45 รวม30
ส่วนที่2 15
ส่วนที่3 20

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 40 40
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 10 15 25
ส่วนที่2 5
รวมทั้งหมด / 100 รวม100

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด105นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

 1. การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมาจะมีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจากบทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  ทุกข้อจะเป็นบทสนทนา 2 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่3 จะถามคำถามจากบทสนทนาข้างต้น 1 คำถาม ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกข้อที่ถูกต้องจากการฟังเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  ข้อสอบเป็นบทพูดสั้นๆ 4-5 ประโยค โดยทุกข้อจะถามคำถาม 1-2 ข้อจากบทสนทนา หรือบทพูดสั้นๆ โดยข้อสอบจะมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากเนื้อหาที่ได้ยิน

 

 1. การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 1-2 ประโยคพร้อมกับเว้นช่องว่าง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกมาเติมคำลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 3 ประโยคโดยให้ผู้สอบเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความสั้นๆ 1 ตอน ในแต่ละบทความมีคำถาม 1-2 ข้อ ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 4 ตัวเลือก

 1. การเขียน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมีคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งเป็นประโยค

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อจะมีรูปภาพ 1 ภาพและคำศัพท์ 1 คำ ให้ผู้สอบใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพดังกล่าว

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 4)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน180คะแนน
ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

โครงสร้างข้อสอบ HSK 3

HSK(ระดับ3)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ3 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับ B1ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ3)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา3เทอม (1ปีครึ่ง) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ600คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ3)มีทั้งหมด 80ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 10 40 รวม35
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
ส่วนที่4 10

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 30 30
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
3.การเขียน ส่วนที่1 5 10 15
ส่วนที่2 5
รวมทั้งหมด / 80 รวม85

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด90นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

 1. การฟัง
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมามีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจากบทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

  ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนาสองประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

  ส่วนที่ 4 ทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนา 4-5 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

 2. การอ่าน
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ 20 ประโยค ผู้สอบจะต้องหาความสัมพันธ์ของประโยคเหล่านั้น

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะมี 1-2 ประโยคแต่ละประโยคจะเว้นช่องว่างไว้ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ให้มาเติมลงในช่องว่าง

  ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 บทความสั้นๆ ในแต่ละบทความจะถามหนึ่งคำถาม ผู้ทำข้อสอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก3ตัวเลือก

 3. การเขียน
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะให้คำศัพท์มาหลายคำ ผู้สอบจะต้องนำคำศัพท์ที่ให้มาแต่งประโยค

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะเป็นประโยคที่เว้นช่องว่างไว้ ผู้ทำข้อสอบจะต้องเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 3)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน180คะแนน ผลสอบ YCT เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

โครงสร้างข้อสอบ HSK 2

HSK(ระดับ2)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ2 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับA2ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 2) มีความสามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงมีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ2)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา2เทอม (1ปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ300คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ2)มีทั้งหมด60ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่าน

เนื้อหาการสอบ

จำนวนข้อสอบ(ข้อ)

เวลาในการสอบ(นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1

10

35

รวม25

ส่วนที่2

10

ส่วนที่3

10

ส่วนที่4

5

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

3

2.การอ่าน

ส่วนที่1

5

25

22

ส่วนที่2

5

ส่วนที่3

5

ส่วนที่4

10

รวมทั้งหมด

/

60

รวม50

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด55นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

 1. การฟัง
  ส่วนที่1 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยแต่ละคำถามจะมีหนึ่งประโยค ข้อสอบจะมีหนึ่งรูปภาพ ให้ผู้สอบฟังและพิจารณาเนื้อหาที่ได้ยินว่าถูกหรือผิด

  ส่วนที่2 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่3 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะเป็นบทสนทนาระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่4 มีทั้งหมด5ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีบทสนทนาสี่ถึงห้าประโยคระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามหนึ่งคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

 2. การอ่าน

  ส่วนที่1 มีทั้งหมด5ข้อ ข้อสอบมีสองถึงสามรูปภาพ โดยในแต่ละข้อจะมีหนึ่งประโยค ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้สอดคล้องกับประโยคนั้น

  ส่วนที่2 มีทั้งหมด5ข้อ ในแต่ละข้อจะมีหนึ่งถึงสองประโยค พร้อมกับเว้นช่องว่างไว้ ให้ผู้สอบเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่าง

  ส่วนที่3 มีทั้งหมด5ข้อ ในแต่ละข้อจะมีสองประโยค ให้ผู้สอบพิจารณาประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองว่าตรงกันหรือไม่

  ส่วนที่4 มีทั้งหมด10ข้อ มี20ประโยค ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน

ข้อสอบจะมีพินอินให้ทุกข้อ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ2)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่านและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น3ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน120 คะแนน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

การฟัง

100

การอ่าน

100

คะแนนรวม

200

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

โครงสร้างข้อสอบ HSK 1

HSK(ระดับ1)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งเทียบได้กับระดับ1 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับA1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 1 มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์พร้อมกับประโยคอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไปได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ1)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา1เทอม (ครึ่งปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ150คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ1)มีทั้งหมด40ข้อแบ่งออกเป็นข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่าน

เนื้อหาการสอบ

จำนวนข้อสอบ(ข้อ)

เวลาในการสอบ(นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1

5

20

รวม15

ส่วนที่2

5

ส่วนที่3

5

ส่วนที่4

5

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

3

2.การอ่าน

ส่วนที่1

5

20

17

ส่วนที่2

5

ส่วนที่3

5

ส่วนที่4

5

รวมทั้งหมด

/

40

รวม35

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด40นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบวลีทั้งหมด ในข้อสอบจะมีรูปภาพ1รูป ผู้สอบฟังเนื้อหาแล้วพิจารณาว่าถูกหรือผิด

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง มีรูปภาพ3 รูป โดยเป็นรูปแบบประโยคเดี่ยวทั้งหมด ในข้อสอบมีรูปภาพ3รูป ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ในข้อสอบมีรูปภาพหลายรูป ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่4 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบคนที่หนึ่งพูดประโยค แล้วคนที่สองถามคำถามพร้อมตัวเลือก3ข้อ ในข้อสอบมีตัวเลือกข้อละ3ตัวเลือก ผู้สอบฟังเนื้อหาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

2. การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อสอบทุกข้อจะมีรูปภาพ1รูปและคำศัพท์1คำ ผู้สอบจะต้องพิจารณาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ในข้อสอบจะมีรูปภาพหลายรูป มีประโยคให้หนึ่งประโยค ผู้สอบดูเนื้อหาจากประโยค แล้วเลือกรูปภาพที่ตรงกัน

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 5 ข้อ มีคำถาม5คำถามและคำตอบ5คำตอบ ผู้สอบต้องเลือกประโยคที่มีความสอดคล้องกัน

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะเป็นรูปแบบประโยคพร้อมเว้นช่องว่างให้เติมคำ ผู้สอบจะต้องเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

ข้อสอบจะมีพินอินให้ทุกข้อ

3.การประกาศผลสอบ

 HSK(ระดับ1)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่านและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น3ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน120 คะแนนผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

การฟัง

100

การอ่าน

100

คะแนนรวม

200

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาจีน

 1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของตัวอักษรภาษาจีน
  汉字的来源及其发展
 2. เส้นต่าง ๆ ในองค์ประกอบของอักษรจีน 汉字笔画
 3. ลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน 汉字笔顺
 4. โครงสร้างของอักษรจีน 汉字的结构
 5. ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน 汉字部首偏旁
 6. รูปแบบการสร้างอักษรจีนต่างๆ 汉字造字法
 7. ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยพร้อม พัฒนาการของตัวอักษรแต่ละรูปแบบ ลำดับดับขีดและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง常用汉字
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย A-H
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย J-R
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย S-Z
 8. ทฤษฏีการลดขีดจากตัวอักษรรูปเดิมเป็นอักษรลดรูป
  汉字简化规则
 9. ตัวอักษรจีนที่มีรูปร่างคล้ายกัน 形似字
 10. ตัวอักษรที่มีเสียงอ่านหลายเสียงและความหมาย 多音字
 11. อักษรต่างรูปของอักษรจีน 异体字
 12. คอลัมน์หยิบมาเล่า เรื่องราวอักษรจีน

คำลักษณนามในภาษาจีน 量词 ตอนที่ 1

把 bǎ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแท่ง ยาว เป็นกำ หรือใช้มือจับได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  อัน / ด้าม / ช่อ / กำมือ / การออกแรง

เช่น

刀 [dāo] มีด / 花儿 [huār] ดอกไม้ / 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วย / 刀子 [dāo zi] มีด / 叉子 [chā zi] ส้อม / 勺儿 [sháor] ช้อน / 牙刷 [yá shuā] แปรงสีฟัน / 伞 [sǎn] ร่ม / 米 [mǐ] ข้าวสาร / 面 [miàn] แป้ง / 土 [tǔ] ดิน / 泥 [ní] โคลน / 汗 [hàn] เหงื่อ / 骨头 [gǔ tou] กระดูก / 尺子 [chǐ zi] ไม้บรรทัด / 扇子 [shàn zi] พัด / 斧子 [fǔ zi] ขวาน / 刷子 [shuā zi] แปรง / 梳子 [shū zi] หวี / 宝剑 [bǎo jiàn] กระบี่ / 锁 [suǒ] แม่กุญแจ / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 钞票 [chāo piào] เงิน

班 bān

✍ มักใช้กับ : กลุ่มของคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / ห้องเรียน

เช่น

车 [chē] รถ / 飞机 [fēi jī] เครื่องบิน / 学生 [xué sheng] นักเรียน

瓣儿 bànr

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นกลีบ ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กลีบ

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 蒜 [suàn] กระเทียม / 橘子 [jú zi] ส้ม

帮 bāng

✍ มักใช้กับ : กลุ่มคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก๊งค์ / กลุ่ม

เช่น

人 [rén] คน / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 学生 [xué sheng] นักเรียน / 坏蛋 [huài dàn] คนเลว / 流氓 [liú máng] นักเลง / 匪徒 [fěi tú] นักเลง

包 bāo

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นห่อหรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ห่อ / กล่อง

เช่น

药 [yào] ยา / 糖 [táng] น้ำตาล / 点心 [diǎn xin] ขนม / 衣服 [yī fu] เสื้อผ้า / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 火柴 [huǒ chái] ไม้ขีด / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 香烟 [xiāng yān] บุหรี่ / 茶叶 [chá yè] ชา

杯 bēi

✍ มักใช้กับ : ของเหลวที่เทใส่แก้ว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก้ว

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 茶 [chá] ชา / 牛奶 [niú nǎi] นม / 咖啡 [kā fēi] กาแฟ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 啤酒 [pí jiǔ] เบียร์ / 开水 [kāi shuǐ] น้ำต้มสุก / 凉水 [liáng shuǐ] น้ำเย็น

本 běn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นเล่ม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 小说 [xiǎo shuō] นิยาย / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 地图 [dì tú] แผนที่

笔 bǐ

✍ มักใช้กับ : ลายที่ใช้ปากกาเขียน / เงิน / กิจการ / ทรัพย์สิน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัวหนังสือ / ก้อน หรือ ยอด (เงิน) / สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

เช่น

字 [zì] ตัวหนังสือ / 钱 [qián] เงิน / 款 [kuǎn] เงิน / 收入 [shōu rù] รายได้ / 费用 [fèi yòng] ค่าใช้จ่าย / 奖学金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา / 生意 [shēng yi] ธุรกิจ / 买卖 [mǎi mài] ธุรกิจ / 帐 [zhàng] บัญชี / 债 [zhài] หนี้สิน / 经费 [jīng fèi] ค่าใช้จ่าย เบี้ยบ้ายรายทาง / 奖金 [jiǎng jīn] โบนัส / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 交易 [jiāo yì] การซื้อขาย

遍 biàn

✍ มักใช้กับ : กริยาที่เป็นรอบ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบของ (กริยา)

เช่น

写 [xiě] เขียน / 说 [shuō] พูด / 听 [tīng] ฟัง / 看 [kàn] ดู / 唱 [chàng] ร้องเพลง / 跳 [tiào] กระโดด / 叫 [jiào] เรียก / 演 [yǎn] แสดง

部 bù

✍ มักใช้กับ : ส่วนที่เรียงต่อกัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม / คัน / อัน / เรื่อง

เช่น

词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 汽车 [qì chē] รถ / 电话 [diàn huà] โทรศัพท์ / 小说 [xiǎo shuō] เรื่องอ่านเล่น / 影片 [yǐng piàn] หนัง

册 cè

✍ มักใช้กับ : ชุดของกระดาษ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม (สมุด)

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 地图 [dì tú] แผนที่

层 céng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชั้น ๆ ซ้อน ๆ กัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับชั้น / ระดับ / ชั้น

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 关系 [guān xì] ความสัมพันธ์ / 雪 [xuě] หิมะ / 玻璃 [bō li] แก้ว / 塔 [tǎ] หอคอย เจดีย์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 冰 [bīng] น้ำแข็ง / 浪 [làng] คลื่น / 雾 [wù] หมอก / 土 [tǔ] ดิน / 皮 [pí] หนังสัตว์ / 泥 [ní] โคลน / 楼 [lóu] ตึก / 灰 [huī] ขี้เถ้า / 漆 [qī] สี / 纱 [shā] ผ้าต่วน / 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง

场 cháng

✍ มักใช้กับ : แผ่อยู่ในบริเวณหนึ่ง ๆ หรืออยู่ในขอบเขตหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : สนาม / ห่า (ฝน) / ครั้ง

เช่น

雪 [xuě] หิมะ / 雨 [yǔ] ฝน / 病 [bìng] โรค / 运动 [yùn dòng] กีฬา / 球 [qiú] ลูกบอล / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 电影 [diàn yǐng] หนัง / 戏 [xì] การแสดง / 演出 [yǎn chū] แสดง / 晚会 [wǎn huì] งานราตรี / 梦 [mèng] ฝัน / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 争论 [zhēng lùn] การทะเลาะวิวาท / 误会 [wù huì] ความเข้าใจผิด / 战斗 [zhàn dòu] การต่อสู้ / 暴雨 [bào yǔ] พายุฝน / 洪水 [hóng shuǐ] น้ำท่วม / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 冲突 [chōng tū] การเห็นไม่ตรงกัน / 游戏 [yóu xì] เกม

车 chē

✍ มักใช้กับ : สิ่งบรรจุในรถเข็น รถ เกวียน ฯ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คันรถ

เช่น

大米 [dà mǐ] ข้าว / 煤 [méi] ถ่านหิน / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 犯人 [fàn rén] นักโทษ

出 chū

✍ มักใช้กับ : การแสดง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / องค์

เช่น

戏 [xì] แสดง / 京剧 [jīng jù] งิ้วปักกิ่ง

处 chù

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง

เช่น

风景 [fēng jǐng] ทัศนียภาพ

串 chuàn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ร้อยกันเป็นพวง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : พวง / ไม้เสียบ (ลูกชิ้น หมูปิ้ง ฯ)

เช่น

钥匙 [yào shi] กุญแจ / 葡萄 [pú tao] องุ่น / 珍珠 [zhēn zhū] ไข่มุก

床 chuáng

✍ มักใช้กับ : ปูบนเตียง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ผืน

เช่น

被子 [bèi zi] ผ้านวม

次 cì

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ครั้ง

เช่น

演出 [yǎn chū] การแสดง / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 访问 [fǎng wèn] สัมภาษณ์ / 考试 [kǎo shì] การสอบ / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 听 [tīng] ฟัง / 来 [lái] มา / 说 [shuō] พูด / 写 [xiě] เขียน / 唱 [chàng] ร้อง / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 战斗 [zhàn dòu] กาารต่อสู้ / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 改革 [gǎi gé] การปฏิรูป / 手术 [shǒu shù] การผ่าตัด / 实验 [shí yàn] การทดลอง / 讲座 [jiǎng zuò] บรรยาย / 谈话 [tán huà] การสนทนา / 列车 [liè chē] รถไฟ / 事故 [shì gù] อุบัติเหตุ / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว / 挫折 [cuò zhé] ความล้มเหลว ชวด

簇 cù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นช่อ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  ช่อ

เช่น

鲜花 [xiān huā] ดอกไม้

撮 cuō

✍ มักใช้กับ : จำนวนหนึ่งๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยิบมือ / กลุ่ม

เช่น

土 [tǔ] ดิน / 盐 [yán] เกลือ / 坏人 [huài rén] คนเลว

沓 tà

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนกันอยู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ปึก

เช่น

信封 [xìn fēng] ซองจดหมาย / 钞票 [chāo piào] แบงก์

袋 dài

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุลงถุงได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ถุง

เช่น

牛奶 [niú nǎi] นม / 面 [miàn] แป้ง / 大米 [dà mǐ] ข้าวสาร / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 红茶 [hóng chá] ชาดำ / 盐 [yán] เกลือ / 烟 [yān] บุหรี่ / 肥料 [féi liào] ปุ๋ย / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 小米 [xiǎo mǐ] ข้าวฟ่าง

道 dào

✍ มักใช้กับ : ส่งที่ยาว ๆ  หรือลักษณะเป็นช่อง เป็นเส้น
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง / บาน / แผง / กระบวนการ / เส้น / ชุด / จาน

เช่น

门 [mén] ประตู / 墙 [qiáng] ผนัง / 菜 [cài] อาหาร / 光 [guāng] แสง / 阳光 [yáng guāng] แสงแดด / 命令 [mìng lìng] คำสั่ง / 手续 [shǒu xù] ขั้นตอน / 题 [tí] หัวข้อ / 沟 [gōu] คู / 缝 [féng] ตะเข็บ / 皱纹 [zhòu wén] ริ้วรอย / 闪电 [shǎn diàn] ฟ้าแลบ / 痕迹 [hén jì] ร่องรอย / 眉毛 [méi mao] คิ้ว / 法令 [fǎ lìng] พระราชกฤษฎีกา / 漆 [qī] สี / 工序 [gōng xù] กระบวนการ / 堤坝 [dī bà] เขื่อน

滴 dī

✍ มักใช้กับ : ของเหลว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยด

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 血 [xuě] เลือด / 汗 [hàn] เหงื่อ / 眼泪 [yǎn lèi] ฉีก / 墨水 [mò shuǐ] หมึก / 墨 [mò] หมึก

点 diǎn

✍ มักใช้กับ : เรื่องราวนามธรรม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เรื่อง / ข้อ / จุด

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 内容 [nèi róng] เนื้อหา / 变化 [biàn huà] การเปลี่ยนแปลง / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 好处 [hǎo chu] ประโยชน์ / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 理由 [lǐ yóu] เหตุผล / 看法 [kàn fǎ] ดู / 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น

顶 dǐng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่คลุมลงมาจากด้านบน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ใบ / หลัง

เช่น

帽子 [mào zi] หมวก / 蚊帐 [wén zhàng] มุ้งกันยุง / 帐篷 [zhàng peng] เต็นท์

栋 dòng

✍ มักใช้กับ : เป็นอาคาร
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หลัง

เช่น

楼 [lóu] ตึก อาคาร / 房子 [fáng zi] บ้าน

堵 dǔ

✍ มักใช้กับ : ผนัง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แผง

เช่น

墙 [qiáng] ผนัง

度 dù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่วัดระดับไได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับ / องศา

เช่น

电 [diàn] ไฟฟ้า

段 duàn

✍ มักใช้กับ : สื่งที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ท่อน / ช่วง / วรรค

เช่น

路程 [lù chéng] การเดินทาง / 时间 [shí jiān] เวลา / 话 [huà] คำ / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 相声 [xiàng sheng] การพูดทอล์กโชว์แบบจีน / 日记 [rì jì] ไดอารี่ / 文章 [wén zhāng] บทความ / 课文 [kè wén] บทเรียน / 历史 [lì shǐ] ประวัติศาสตร์ / 婚姻 [hūn yīn] การแต่งงาน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 铁路 [tiě lù] ทางรถไฟ / 管道 [guǎn dào] ท่อ

堆 duī

✍ มักใช้กับ : ของเล็ก ๆ กองรวมดัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง

เช่น

人 [rén] คน / 书 [shū] หนังสือ / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 菜 [cài] ผัก / 草 [cǎo] หญ้า / 雪 [xuě] หิมะ / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 土 [tǔ] ดิน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 石头 [shí tou] หิน / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 白菜 [bái cài] ผักกาดขาว/ 蔬菜 [shū cài] ผัก / 麦子 [mài zi] ข้าวสาลี / 破烂 [pò làn] ขยะที่เอาไปรีไซเคิล / 废话 คำพูดไร้สาระ

队 duì

✍ มักใช้กับ : คน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง / ทีม

เช่น

士兵 [shì bīng] ทหาร / 民兵 [mín bīng] กองทหารอาสาสมัคร

对 duì

✍ มักใช้กับ : เป็นคู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่

เช่น

眼睛 [yǎn jing] ตา / 沙发 [shā fā] โซฟา / 耳朵 [ěr duo] หู / 翅膀 [chì bǎng] ปีก / 矛盾 [máo dùn] การโต้แย้ง / 儿女 [ér nǚ] ลูกชายและลูกสาว / 夫妻枕头 [fū qī zhěn tou] หมอนคู่ / 电池 [diàn chí] แบตเตอรี่ / 耳环 [ěr huán] ต่างหู / 蝴蝶 [hú dié] ผีเสื้อ

吨 dūn

✍ มักใช้กับ : 1000 กิโล
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัน

เช่น

煤 [méi] ถ่านหิน / 钢 [gāng] เหล็ก

顿 dùn

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : มื้อ / ตี / ด่า

เช่น

饭 [fàn] อาหาร / 打 [dǎ] ตี / 说 [shuō] พูด / 批评 [pī píng] คำวิจารณ์ / 教训 [jiào xun] บทเรียน / 快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน / 骂 [mà] คำสาป

朵 duǒ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นก้อน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ดอก / ก้อน

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 云 [yún] เมฆ / 鲜花 [xiān huā] ดอกไม้ / 梅花 [méi huā] ดอกเหมย

发 fā

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่พุ่งออกไป 1 ครั้ง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ

เช่น

子弹 [zǐ dàn] กระสุน

番fān

✍ มักใช้กับ : รอบหรือกลุ่มของกริยาหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / คำ

เช่น

话 [huà] คำ / 研究 [yán jiū] การวิจัย / 功夫 [gōng fu] การทำบางอย่างที่ใช้เวลา / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 心意 [xīn yì] น้ำใจ/ 整顿 [zhěng dùn] การปรับปรุง

分 fēn

✍ มักใช้กับ : ส่วนของบางสิ่ง / เวลา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ส่วน / คะแนน / อัน / นาที

เช่น

钱 [qián] เงิน / 成绩 [chéng jì] ความสำเร็จ คะแนน / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 光 [guāng] แสง / 光彩 [guāng cǎi] มีหน้ามีตา / 欢乐 [huān lè] ความปิติยินดี / 把握 [bǎ wò] ความมั่นใจ / 钟 [zhōng] เวลา

份 fèn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ชุด

เช่น

菜 [cài] กับข้าว / 点心 [diǎn xin] ขนม / 礼物 [lǐ wù] ของขวัญ / 计划 [jì huà] แผนการ / 报纸 [bào zhǐ] หนังสือพิมพ์ / 电报 [diàn bào] โทรเลข / 答案 [dá àn] คำตอบ / 试卷 [shì juàn] ข้อสอบ / 教材 [jiào cái] แบบเรียน / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 材料 [cái liào] วัสดุ / 报酬 [bào chou] ค่าตอบแทน / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 刊物 [kān wù] สิ่งพิมพ์ / 文件 [wén jiàn] ไฟล์ แฟ้ม

封 fēng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุซอง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ซอง

เช่น

信 [xìn] จดหมาย / 来信 [lái xìn] จดหมาย / 电报 [diàn bào] โทรเลข

峰 fēng

✍ มักใช้กับ : สัตว์ที่มีหนอก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว

เช่น

骆驼 [luò tuo] อูฐ

幅 fú

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ยาวและม้วนได้ คำพูดจา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ม้วน

เช่น

字 [zì] ภาพเขียนอักษรจีน / 画 [huà] จิตรกรรม / 布 [bù] ผ้า / 照片 [zhào piàn] ภาพถ่าย / 地图 [dì tú] แผนที่ / 标语 [biāo yǔ] สโลแกน

副 fù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด / เป็นชิ้นเดียว / ใบหน้า
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่ / ชุด

เช่น

筷子 [kuài zi] ตะเกียบ / 面孔 [miàn kǒng] ใบหน้า / 笑容 [xiào róng] รอยยิ้ม / 药 [yào] ยา / 手套儿 [shǒu tàor] ถุงมือ / 眼镜 [yǎn jìng] แว่นตา / 牌 [pái] ป้าย / 嗓子 [sǎng zi] เสียงพูด / 担子 [dàn zi] ภาระ / 筐 [kuāng] ตะกร้า / 棋 [qí] หมากรุก

杆 gān

✍ มักใช้กับ : เป็นด้าม ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ด้าม / กระบอก / อัน

เช่น

旗 [qí] ธง / 枪 [qiāng] ปืน / 称 [chèng] ตาชั่ง

个 gè

✍ มักใช้กับ : อะไรก็ได้ที่นึกคำลักษณนามไม่ออก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : อัน / ตัว ฯลฯ

เช่น

杯子 [bēi zi] แก้ว / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 回答 [huí dá] คำตอบ / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 寒假 [hán jià] วันหยุดฤดูหนาว / 汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน / 鸡蛋 [jī dàn] ไข่ / 句子 [jù zi] ประโยค / 标点 [biāo diǎn] วรรคตอน / 病人 [bìng rén] ผู้ป่วย / 厕所 [cè suǒ] ห้องน้ำ / 号码 [hào mǎ] ตัวเลข / 广告 [guǎng gào] การโฆษณา / 例子 [lì zi] ตัวอย่าง / 秘密 [mì mì] ความลับ / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 角落 [jiǎo luò] มุม / 流氓 [liú máng] นักเลง / 奇迹 [qí jì] ปาฏิหาริย์ / 轮廓 [lún kuò] โครง