โครงสร้างข้อสอบ HSK 6

HSK(ระดับ6)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 6) มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ6)สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ5000คำขึ้นไป

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ6)มีทั้งหมด 101ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 15 50 รวม35
ส่วนที่2 15
ส่วนที่3 20

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 50 50
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
ส่วนที่4 20
3.การเขียน เขียนสรุปบทความ 1 45
รวมทั้งหมด / 101 รวม135

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด140นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีการเปิดบทพูดสั้นๆ และมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ตอน ในแต่ละบทสัมภาษณ์จะมีคำถามทั้งหมด 5 คำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทพูดสั้นๆ ในแต่ละบทจะมีหลายคำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

2.การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อมีทั้งหมด 4 ประโยค ให้ผู้สอบเลือกประโยคที่มีความบกพร่องทางภาษา 1 ประโยค

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะเป็นบทความสั้นๆพร้อมทั้งเว้นช่องว่างไว้3-5ช่อง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้น มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความทั้งหมด 2 บท ในแต่ละบทมีช่องว่างทั้งหมด 5 ช่อง ให้ผู้สอบเลือกประโยคคำตอบที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้นมากที่สุด มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความจำนวนหนึ่ง ในแต่ละบทความจะมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ผู้ทำข้อสอบต้องอ่านบทความ 1 บท เป็นบทความบรรยายประมาณ 1000 ตัวอักษร ภายในเวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้เขียนสรุปความประมาณ 400 ตัวอักษร ภายในเวลา 35 นาที พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องบทความ และจะต้องนำเนื้อหาจากบทความที่ได้อ่านมาเขียนลงเท่านั้นห้ามนำความคิดเห็นส่วนตัวเขียนลงไป

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 6)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

สาระสำคัญในการใช้ภาษาจีน ของ HSK ระดับ 6

按照汉语交际礼仪,流畅自如地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、探望、饯行等)。
สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันตามมารยาทประเพณีแบบจีนได้อย่างคล่อง( การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปฏิเสธ การเยี่ยมเยียน และการเลี้ยงอำลา ฯลฯ)

流畅自如地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观、权利、责任、优缺点、得失等)。
การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ ค่านิยม ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ จุดเด่นจุดด้อย ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ )

流畅自如地表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์สุข ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว

流畅自如地使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว

流畅收放自如地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การแสดงน้ำใจที่มนุษย์มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการ ฯลฯ )ได้อย่างคล่องแคล่ว

轻松自如地理解及处理、转化听到或读到的汉语信息。
สามารถนำข้อมูลข่าวสารภาษาจีนที่ได้ฟังและอ่านมาปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

口头及书面流畅自如地表达事件发生的时间、地点、相关人物,及事件的起因、经过、结果。
สามารถถ่ายทอดด้วยวาจา หรือ พูด เขียนเป็นตัวหนังสือแสดงถึงเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมูลเหตุ และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่ว

口头及书面流畅自如地介绍事物的形状、构造、类别、关系、功能等,解释事物的原理、含义、特点、演变等,总结说明事物本质特征及其规律性。
การแนะนำลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ สมรรถภาพ ฯลฯ การอธิบาย มูลเหตุ ความหมายแฝง ลักษณะพิเศษ วิวัฒนาการ ฯลฯ จนกระทั่งการสรุปลักษณะพิเศษจำเพาะ กฎเกณฑ์ทั่วไปของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว

口头及书面流畅自如地进行分析、评论,表明观点、立场、态度、看法和主张。
การวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงออกทางทัศนคติ จุดยืน ท่าที ความคิดเห็น และข้อเสนอ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว

以规范格式书面传递信息、处理事务、交流感情。
การถ่ายทอดส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การจัดการกับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนสังสรรค์ ด้วยการเขียนเป็นหนังสืออย่างคล่องตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!