โครงสร้างข้อสอบ HSK 6

HSK(ระดับ6)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 6) มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ6)สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ5000คำขึ้นไป

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ6)มีทั้งหมด 101ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 15 50 รวม35
ส่วนที่2 15
ส่วนที่3 20

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 50 50
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
ส่วนที่4 20
3.การเขียน เขียนสรุปบทความ 1 45
รวมทั้งหมด / 101 รวม135

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด140นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีการเปิดบทพูดสั้นๆ และมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ตอน ในแต่ละบทสัมภาษณ์จะมีคำถามทั้งหมด 5 คำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยเป็นบทพูดสั้นๆ ในแต่ละบทจะมีหลายคำถาม และในข้อสอบจะมีตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ผู้สอบเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ยินมากที่สุด

2.การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อมีทั้งหมด 4 ประโยค ให้ผู้สอบเลือกประโยคที่มีความบกพร่องทางภาษา 1 ประโยค

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะเป็นบทความสั้นๆพร้อมทั้งเว้นช่องว่างไว้3-5ช่อง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้น มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความทั้งหมด 2 บท ในแต่ละบทมีช่องว่างทั้งหมด 5 ช่อง ให้ผู้สอบเลือกประโยคคำตอบที่มีความสัมพันธ์กับบทความข้างต้นมากที่สุด มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความจำนวนหนึ่ง ในแต่ละบทความจะมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ผู้ทำข้อสอบต้องอ่านบทความ 1 บท เป็นบทความบรรยายประมาณ 1000 ตัวอักษร ภายในเวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้เขียนสรุปความประมาณ 400 ตัวอักษร ภายในเวลา 35 นาที พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องบทความ และจะต้องนำเนื้อหาจากบทความที่ได้อ่านมาเขียนลงเท่านั้นห้ามนำความคิดเห็นส่วนตัวเขียนลงไป

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 6)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)