1.วิธีการประดิษฐ์คำในภาษาจีน 汉语造词法

2.ชนิดของคำ 汉语词类

3.การซ้ำคำ 词的重叠

4.วลี 词组

5.ส่วนประกอบของประโยค 句子成分

6.เครื่องหมายวรรคตอน 汉语标点符号

7.ชนิดของประโยค 句类

8.รูปประโยค 句型

9.รูปประโยคพิเศษ 特殊句型

10.การบอกกาลในประโยค 汉语时态