ขอบเขตเนื้อหาของการสอบ HSK ระดับต่าง ๆ

HSK ระดับ 1

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉。
  การแสดงคำขอบคุณและการขอโทษ
 • 表达数量。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、年等)。
  การแสดงเวลา (เช่นนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่และปี เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งทิศทาง ขนาด จำนวนมากน้อย เป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่าย (เช่น การซื้อของ การจราจร เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感。
  การแสดงออกทางอารมณ์อย่างง่ายๆ

HSK ระดับ 2

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个信息(姓名、年龄、家庭、爱好、能力等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ครอบครัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษเป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎。
  การแสดงคำขอบคุณ การขอโทษและการกล่าวต้อนรับ
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีตและอนาคตเป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色等)
  การพรรณนาสิ่งต่างๆ อย่างง่าย (เช่น สภาพอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด จำนวนมากน้อย ถูกผิด ความรู้สึกและสีสันเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ (เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิงเป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองทางความคิด อย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观念。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较。
  การเปรียบเทียบ
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล

HSK ระดับ 3

 • 打招呼、告别。
  การทักทายและการอำลา
 • 简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格等)。
  การแนะนำข้อมูลของบุคคลแบบง่ายๆ (เช่นชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ เพศ ฉายา รูปร่างหน้าตา และอุปนิสัย เป็นต้น)
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ และการอวยพรเป็นต้น
 • 使用数字表达数量、顺序。
  การใช้ตัวเลขแสดง จำนวน ปริมาณ ลำดับ
 • 表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来等)。
  การแสดงเวลา (เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต และอนาคต เป็นต้น)
 • 简单描述(天气、方位、大小、多少、对错、心情、颜色、季节等)。
  การพรรณนาสิ่งต่างๆอย่างง่าย (เช่น อากาศ ตำแหน่งทิศทาง จำนวนมากน้อย ถูกผิด สภาพอารมณ์ สีสัน และฤดูกาลเป็นต้น)
 • 提问、回答简单的问题(购物、交通、看病、运动、娱乐等)。
  การตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายๆ ( เช่น ซื้อของ การจราจร การรักษาโรค การกีฬาและความบันเทิง เป็นต้น)
 • 表达、理解简单的要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการหรือคำขอร้องอย่างง่ายๆ
 • 表达简单的情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นอย่างง่ายๆ
 • 询问别人的观点。
  การซักถามแนวความคิดเห็นของผู้อื่น
 • 提建议。
  การแสดงข้อเสนอแนะ
 • 做比较、选择。
  การเปรียบเทียบและการเลือก
 • 解释原因。
  การอธิบายเหตุผล
 • 表示强调、感叹。
  การเน้นย้ำและการอุทาน
 • 表示程度、频率。
  การบอกระดับและความถี่
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励等。
  การเตือน ห้ามปราม ปลอบใจและการให้กำลังใจ
 • 表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผล

HSK ระดับ 4

 • 打招呼、问候、告别、接待、送别、探望、饯行等。
  การทักทาย การไถ่ถามทุกข์สุข การบอกลา การต้อนรับ คำอำลา การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล (ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ และทัศนคติต่างๆ )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔等。
  การแสดงการขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับด้วยความปิติยินดี การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ ตลอดจนการแสดงการสำนึกผิด ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ฯลฯ
 • 较详细地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后等)。
  การแสดงเวลา ( นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่
  ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地描述(天气、方位、大小、多少、对错、形状、样式、心情、颜色、季节、状态、趋势等)。
  การบรรยาย และการพรรณนา ( สภาพอากาศ ตำแหน่งและทิศทาง ขนาด จำนวน ถูกผิด ลักษณะรูปร่าง รูปแบบ สภาพจิตใจ สี ฤดูกาล สภาพการณ์ และแนวโน้ม ) ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
  较流畅地提问、回答常见问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学等)。
  การเสนอถาม และการตอบคำถามที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา )ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดง และทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำขอร้องต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地询问并理解别人的观点。
  การสอบถามและทำการเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细、流畅地提出并表达建议。
  การถาม และการแสดงข้อเสนอแนะได้อย่างค่อนข้างชัดเจน คล่องแคล่ว
 • 较详细、流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 较详细地解释前因后果。
  การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
 • 表示强调、感叹、疑问。
  การแสดงการเน้นย้ำ การอุทาน และข้อสงสัย
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึกและความกว้าง
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ ฯลฯ
 • 较详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและเหตุผลได้อย่างค่อนข้างละเอียด ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行较流畅、深入地交流。
  การเข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างค่อนข้างคล่องแคล่วและลึกซึ้ง

 

HSK ระดับ 5

 

 • 较流畅地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、推辞、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ( การทักทาย การถามทุกข์สุข การบอกลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปัดปฏิเสธ การเยี่ยมเยือน การเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำทีใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ และค่านิยม ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจน
 • 表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์ ความสุข ฯลฯ
 • 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ
 • 流畅地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后、古往今来、长年累月、三年五载、久而久之等)。
  การแสดงเวลา (นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน อดีต อนาคต เมื่อสักครู่ ประเดี๋ยว แต่ก่อน ภายหลัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี สามสี่ห้าปี นมนานกาเล ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细流畅地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ความรู้สึก น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน
 • 详细地叙述事件的起因、经过、结果。
  อธิบายสาเหตุ การดำเนินเรื่อง และผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดครบถ้วน
 • 流畅地提问、回答问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学、公共交际等)。
  การเสนอถาม และตอบคำถาม ( การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ)ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅地表达、理解要求或请求。
  การแสดงและการทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำร้องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地表达情感、观点。
  การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细地询问并理解别人的感受、观点。
  การสอบถามและทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地提出、表达建议,并总结结论。
  การเสนอและการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 详细流畅地进行比较与选择。
  การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว
 • 表示强调、感叹、疑问、担忧。
  แสดงการเน้นย้ำ การอุทาน การสงสัย การเป็นห่วง กังวล
 • 表示程度、频率、范围、深度、广度、趋势。
  การแสดงระดับ ความถี่ ขอบเขต ระดับความลึก ความกว้าง และ แนวโน้ม
 • 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告、称颂、哀叹等。
  การเตือน การห้ามปราม การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ การชื่นชมสรรเสริญ การแสดงความโศกเศร้าอาดูร ฯลฯ
 • 详细、流畅、深入地表达逻辑关系。
  การอธิบาย และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะอย่างละเอียด คล่องแคล่ว ลึกซึ้ง
 • 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行流畅、深入地谈论与交流。
  เข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างคล่องและลึกซึ้ง
 • 较流畅地阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目。
  อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาจีนได้
 • 较完整翔实地进行汉语演讲。
  เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ ละเอียดและถูกต้อง

 

HSK ระดับ 6

 • 按照汉语交际礼仪,流畅自如地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、探望、饯行等)。
  สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันตามมารยาทประเพณีแบบจีนได้อย่างคล่อง( การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปฏิเสธ การเยี่ยมเยียน และการเลี้ยงอำลา ฯลฯ)
 • 流畅自如地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观、权利、责任、优缺点、得失等)。
  การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำที่ใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ โลกทัศน์ ค่านิยม ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ จุดเด่นจุดด้อย ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ )
 • 流畅自如地表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。
  การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย ความทุกข์สุข ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅自如地使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。
  การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 流畅收放自如地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。
  การบรรยาย หรือการพรรณนา (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การแสดงน้ำใจที่มนุษย์มีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการ ฯลฯ )ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 轻松自如地理解及处理、转化听到或读到的汉语信息。
  สามารถนำข้อมูลข่าวสารภาษาจีนที่ได้ฟังและอ่านมาปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地表达事件发生的时间、地点、相关人物,及事件的起因、经过、结果。
  สามารถถ่ายทอดด้วยวาจา หรือ พูด เขียนเป็นตัวหนังสือแสดงถึงเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมูลเหตุ และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地介绍事物的形状、构造、类别、关系、功能等,解释事物的原理、含义、特点、演变等,总结说明事物本质特征及其规律性。
  การแนะนำลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ สมรรถภาพ ฯลฯ การอธิบาย มูลเหตุ ความหมายแฝง ลักษณะพิเศษ วิวัฒนาการ ฯลฯ จนกระทั่งการสรุปลักษณะพิเศษจำเพาะ กฎเกณฑ์ทั่วไปของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 口头及书面流畅自如地进行分析、评论,表明观点、立场、态度、看法和主张。
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงออกทางทัศนคติ จุดยืน ท่าที ความคิดเห็น และข้อเสนอ ด้วยการพูดคุย การเขียนเป็นหนังสือ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • 以规范格式书面传递信息、处理事务、交流感情。
  การถ่ายทอดส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การจัดการกับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนสังสรรค์ ด้วยการเขียนเป็นหนังสืออย่างคล่องตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!