โครงสร้างข้อสอบ HSK 2

HSK(ระดับ2)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ2 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับA2ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 2) มีความสามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงมีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ2)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา2เทอม (1ปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ300คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ2)มีทั้งหมด60ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่าน

เนื้อหาการสอบ

จำนวนข้อสอบ(ข้อ)

เวลาในการสอบ(นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1

10

35

รวม25

ส่วนที่2

10

ส่วนที่3

10

ส่วนที่4

5

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

3

2.การอ่าน

ส่วนที่1

5

25

22

ส่วนที่2

5

ส่วนที่3

5

ส่วนที่4

10

รวมทั้งหมด

/

60

รวม50

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด55นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

 1. การฟัง
  ส่วนที่1 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยแต่ละคำถามจะมีหนึ่งประโยค ข้อสอบจะมีหนึ่งรูปภาพ ให้ผู้สอบฟังและพิจารณาเนื้อหาที่ได้ยินว่าถูกหรือผิด

  ส่วนที่2 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่3 มีทั้งหมด10ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะเป็นบทสนทนาระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่4 มีทั้งหมด5ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีบทสนทนาสี่ถึงห้าประโยคระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามหนึ่งคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

 2. การอ่าน

  ส่วนที่1 มีทั้งหมด5ข้อ ข้อสอบมีสองถึงสามรูปภาพ โดยในแต่ละข้อจะมีหนึ่งประโยค ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้สอดคล้องกับประโยคนั้น

  ส่วนที่2 มีทั้งหมด5ข้อ ในแต่ละข้อจะมีหนึ่งถึงสองประโยค พร้อมกับเว้นช่องว่างไว้ ให้ผู้สอบเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่าง

  ส่วนที่3 มีทั้งหมด5ข้อ ในแต่ละข้อจะมีสองประโยค ให้ผู้สอบพิจารณาประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองว่าตรงกันหรือไม่

  ส่วนที่4 มีทั้งหมด10ข้อ มี20ประโยค ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน

ข้อสอบจะมีพินอินให้ทุกข้อ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ2)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่านและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น3ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน120 คะแนน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

การฟัง

100

การอ่าน

100

คะแนนรวม

200

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)