โครงสร้างข้อสอบ HSK 3

HSK(ระดับ3)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ3 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับ B1ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ3)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา3เทอม (1ปีครึ่ง) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ600คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ3)มีทั้งหมด 80ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 10 40 รวม35
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
ส่วนที่4 10

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 30 30
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 10
3.การเขียน ส่วนที่1 5 10 15
ส่วนที่2 5
รวมทั้งหมด / 80 รวม85

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด90นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

 1. การฟัง
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมามีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจากบทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

  ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนาสองประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

  ส่วนที่ 4 ทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง2ครั้ง โดยแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนา 4-5 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

 2. การอ่าน
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ 20 ประโยค ผู้สอบจะต้องหาความสัมพันธ์ของประโยคเหล่านั้น

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะมี 1-2 ประโยคแต่ละประโยคจะเว้นช่องว่างไว้ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ให้มาเติมลงในช่องว่าง

  ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 บทความสั้นๆ ในแต่ละบทความจะถามหนึ่งคำถาม ผู้ทำข้อสอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก3ตัวเลือก

 3. การเขียน
  ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะให้คำศัพท์มาหลายคำ ผู้สอบจะต้องนำคำศัพท์ที่ให้มาแต่งประโยค

  ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะเป็นประโยคที่เว้นช่องว่างไว้ ผู้ทำข้อสอบจะต้องเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 3)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน180คะแนน ผลสอบ YCT เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)