โครงสร้างข้อสอบ HSK 4

HSK(ระดับ4)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ4 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับ B2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ4) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ4)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา4เทอม (2ปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ1200คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ4)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 10 45 รวม30
ส่วนที่2 15
ส่วนที่3 20

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 10 40 40
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 10 15 25
ส่วนที่2 5
รวมทั้งหมด / 100 รวม100

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด105นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

  1. การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมาจะมีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจากบทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  ทุกข้อจะเป็นบทสนทนา 2 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่3 จะถามคำถามจากบทสนทนาข้างต้น 1 คำถาม ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกข้อที่ถูกต้องจากการฟังเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  ข้อสอบเป็นบทพูดสั้นๆ 4-5 ประโยค โดยทุกข้อจะถามคำถาม 1-2 ข้อจากบทสนทนา หรือบทพูดสั้นๆ โดยข้อสอบจะมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากเนื้อหาที่ได้ยิน

 

  1. การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 1-2 ประโยคพร้อมกับเว้นช่องว่าง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกมาเติมคำลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 3 ประโยคโดยให้ผู้สอบเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความสั้นๆ 1 ตอน ในแต่ละบทความมีคำถาม 1-2 ข้อ ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 4 ตัวเลือก

  1. การเขียน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมีคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งเป็นประโยค

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อจะมีรูปภาพ 1 ภาพและคำศัพท์ 1 คำ ให้ผู้สอบใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพดังกล่าว

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 4)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน180คะแนน
ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)