ค้นหาลำดับขีดอักษรจีนตาม 部首

ค้นหาลำดับขีดอักษรจีน

汉字笔顺  |  汉语字典

 หมวดอักษร: 一

    丙【bǐng】  不【bù】  丞【chéng】  丑【chǒu】  丛【cóng】  丁【dīng】  东【dōng】  丐【gài】  丽【lì】  两【liǎng】  七【qī】  且【qiě】  三【sān】  丧【sàng】  上【shàng】  世【shì】  丝【sī】  万【wàn】  无【wú】  下【xià】  严【yán】  业【yè】  一【yī】  与【yǔ】  丈【zhàng】  专【zhuān】  

 

หมวดอักษร: 丨   

 串【chuàn】  丰【fēng】  卡【kǎ】  临【lín】  中【zhōng】  

 

หมวดอักษร: 丶    

举【jǔ】  为【wéi】  义【yì】  之【zhī】  主【zhǔ】  

 

หมวดอักษร: 丷    

兑【duì】  关【guān】  兼【jiān】  兰【lán】  兽【shòu】  养【yǎng】  

 

หมวดอักษร: 丿    

册【cè】  乘【chéng】  丹【dān】  丢【diū】  乏【fá】  乖【guāi】  乎【hū】  久【jiǔ】  九【jiǔ】  乐【lè】  么【mo】  乃【nǎi】  乓【pāng】  乒【pīng】  乔【qiáo】  丘【qiū】  丸【wán】  乌【wū】  

 

หมวดอักษร: 乙  

  承【chéng】  乾【gān】  了【le】  乱【luàn】  买【mǎi】  乞【qǐ】  书【shū】  习【xí】  乡【xiāng】  也【yě】  乙【yì】  予【yú】  

 

หมวดอักษร: 乚   

 乳【rǔ】  

 

หมวดอักษร: 乛   

 民【mín】  

 

หมวดอักษร: 亅    

事【shì】  二【èr】  互【hù】  井【jǐng】  亏【kuī】  五【wǔ】  些【xiē】  亚【yà】  于【yú】  元【yuán】  云【yún】  

 

หมวดอักษร: 亠    

产【chǎn】  充【chōng】  交【jiāo】  京【jīng】  离【lí】  亮【liàng】  亩【mǔ】  亲【qīn】  亭【tíng】  亡【wáng】  享【xiǎng】  亦【yì】  

 

หมวดอักษร: 人  

 仓【cāng】  从【cóng】  个【gè】  会【huì】  介【jiè】  今【jīn】  令【lìng】  企【qì】  禽【qín】  人【rén】  伞【sǎn】  以【yǐ】  余【yú】  众【zhòng】  

 

หมวดอักษร: 亻   

 俺【ǎn】  傲【ào】  伴【bàn】  傍【bàng】  保【bǎo】  倍【bèi】  便【biàn】  伯【bó】  侧【cè】  偿【cháng】  倡【chāng】  仇【chóu】  储【chú】  传【chuán】  促【cù】  催【cuī】  代【dài】  但【dàn】  倒【dào】  低【dī】  俄【é】  伐【fá】  仿【fǎng】  份【fèn】  佛【fó】  伏【fú】  俘【fú】  付【fù】  傅【fù】  俯【fǔ】  供【gōng】  估【gū】  何【hé】  候【hòu】  化【huà】  伙【huǒ】  价【jià】  假【jiǎ】  佳【jiā】  件【jiàn】  健【jiàn】  俭【jiǎn】  僵【jiāng】  借【jiè】  仅【jǐn】  俱【jū】  倦【juàn】  俊【jùn】  侃【kǎn】  傀【kuǐ】  儡【lěi】  俐【lì】  例【lì】  俩【liǎng】  僚【liáo】  伶【líng】  伦【lún】  们【men】  你【nǐ】  偶【ǒu】  佩【pèi】  僻【pì】  偏【piān】  仆【pū】  侨【qiáo】  侵【qīn】  倾【qīng】  仁【rén】  任【rèn】  仍【réng】  儒【rú】  僧【sēng】  傻【shǎ】  伤【shāng】  什【shén】  伸【shēn】  侍【shì】  使【shǐ】  似【sì】  俗【sú】  他【tā】  倘【tǎng】  体【tǐ】  停【tíng】  偷【tōu】  伪【wèi】  位【wèi】  伟【wěi】  偎【wēi】  伍【wǔ】  侮【wǔ】  侠【xiá】  仙【xiān】  像【xiàng】  信【xìn】  休【xiū】  修【xiū】  仰【yǎng】  仪【yí】  亿【yì】  倚【yǐ】  伊【yī】  依【yī】  佣【yòng】  优【yóu】  佑【yòu】  债【zhài】  仗【zhàng】  侦【zhēn】  值【zhí】  侄【zhí】  住【zhù】  仔【zǐ】  作【zuò】  做【zuò】  

 

หมวดอักษร: 儿    

党【dǎng】  兜【dōu】  儿【ér】  光【guāng】  先【xiān】  兄【xiōng】  允【yǔn】  兆【zhào】  

 

หมวดอักษร: 入    

全【quán】  入【rù】  

 

หมวดอักษร: 八    

八【bā】  兵【bīng】  典【diǎn】  共【gòng】  公【gōng】  冀【jì】  具【jù】  六【liù】  美【měi】  其【qí】  兴【xìng】  羡【yí】  

 

หมวดอักษร: 冂   

 冈【gāng】  冒【mào】  内【nèi】  网【wǎng】  再【zài】  

 

หมวดอักษร: 冖   

 冠【guàn】  军【jūn】  农【nóng】  写【xiě】  冤【yuān】  

 

หมวดอักษร: 冫    

冰【bīng】  冲【chōng】  凑【còu】  冻【dòng】  减【jiǎn】  净【jìng】  决【jué】  况【kuàng】  冷【lěng】  凉【liáng】  凌【líng】  凝【níng】  冶【yě】  准【zhǔn】  

 

หมวดอักษร: 几   

凳【dèng】  凡【fán】  凤【fèng】  凰【huáng】  几【jī】  凯【kǎi】  凭【píng】  

 

หมวดอักษร: 凵   

 凹【āo】  出【chū】  函【hán】  击【jī】  凸【tú】  凶【xiōng】  凿【záo】  

 

หมวดอักษร: 刀   

 初【chū】  刀【dāo】  刁【diāo】  分【fēn】  龟【guī】  剪【jiǎn】  免【miǎn】  劈【pī】  切【qiē】  券【quàn】  刃【rèn】  兔【tù】  争【zhēng】  

 

หมวดอักษร: 刂  

  刨【bào】  别【biè】  剥【bō】  刹【chà】  剿【chāo】  创【chuàng】  刺【cì】  到【dào】  副【fù】  刚【gāng】  割【gē】  刮【guā】  划【huá】  剂【jì】  剑【jiàn】  剧【jù】  刊【kān】  刻【kè】  利【lì】  列【liè】  刘【liú】  判【pàn】  剖【pǒ】  前【qián】  删【shān】  剩【shèng】  刷【shuā】  剃【tì】  剔【tī】  刑【xíng】  削【xuē】  则【zé】  制【zhì】  

 

หมวดอักษร: 力    

办【bàn】  勃【bó】  动【dòng】  功【gōng】  加【jiā】  劫【jié】  劲【jìn】  劳【láo】  勒【lè】  力【lì】  励【lì】  劣【liè】  勉【miǎn】  努【nǔ】  勤【qín】  劝【quàn】  势【shì】  务【wù】  勇【yǒng】  助【zhù】  

 

หมวดอักษร: 勹    

包【bāo】  匆【cōng】  勾【gōu】  勺【sháo】  勿【wù】  匈【xiōng】  匀【yún】  

 

หมวดอักษร: 匕    

北【běi】  匙【chí】  

 

หมวดอักษร: 匚    

匾【biǎn】  匪【fěi】  匠【jiàng】  匿【nì】  匹【pǐ】  区【qū】  医【yī】  

 

หมวดอักษร: 十  

 半【bàn】  卑【bēi】  博【bó】  单【dān】  华【huá】  克【kè】  卖【mài】  南【nán】  千【qiān】  升【shēng】  十【shí】  午【wǔ】  协【xié】  卓【zhuó】  

 

หมวดอักษร: 卜    

卜【bǔ】  卧【wò】  占【zhàn】  

 

หมวดอักษร: 卩    

即【jí】  卵【luǎn】  卿【qīng】  却【què】  卫【wèi】  卸【xiè】  印【yìn】  

 

หมวดอักษร: 厂    

厕【cè】  厨【chú】  厂【hàn】  厚【hòu】  厘【lí】  历【lì】  厉【lì】  厦【shà】  厅【tīng】  厢【xiāng】  压【yā】  厌【yàn】  原【yuán】  

 

หมวดอักษร: 厶   

 去【qù】  参【shēn】  县【xiàn】  

 

หมวดอักษร: 又    

变【biàn】  叉【chā】  叠【dié】  发【fǎ】  反【fǎn】  及【jí】  叛【pàn】  取【qǔ】  受【shòu】  叔【shú】  双【shuāng】  叙【xù】  又【yòu】  友【yǒu】  

 

หมวดอักษร: 口   

 啊【a】  哎【āi】  哀【āi】  唉【āi】  吧【ba】  哺【bǔ】  唱【chàng】  嘲【cháo】  吵【chǎo】  呈【chéng】  吃【chī】  喘【chuǎn】  吹【chuī】  唇【chún】  呆【dāi】  叨【dāo】  吊【diào】  叼【diāo】  叮【dīng】  嘟【dū】  噩【è】  喔【ē】  吠【fèi】  啡【fēi】  吩【fēn】  否【fǒu】  咐【fù】  嘎【gā】  告【gào】  各【gè】  哥【gē】  古【gǔ】  哈【hā】  含【hán】  喊【hǎn】  号【hào】  和【hé】  合【hé】  喝【hē】  呵【hē】  嘿【hēi】  哄【hǒng】  喉【hóu】  后【hòu】  吼【hǒu】  呼【hū】  哗【huá】  唤【huàn】  吉【jí】  叽【jī】  唧【jī】  嘉【jiā】  叫【jiào】  句【jù】  嚼【jué】  君【jūn】  咖【kā】  咳【ké】  可【kě】  啃【kěn】  叩【kòu】  口【kǒu】  哭【kū】  啦【la】  喇【lǎ】  吏【lì】  哩【lī】  嘹【liáo】  吝【lìn】  另【lìng】  咙【lóng】  啰【luó】  吗【ma】  名【míng】  命【mìng】  呐【nà】  哪【nǎ】  喃【nán】  囊【náng】  呢【ne】  呕【ǒu】  咆【páo】  喷【pēn】  啤【pí】  品【pǐn】  器【qì】  启【qǐ】  呛【qiàng】  嚷【rǎng】  嗓【sǎng】  啬【sè】  啥【shá】  善【shàn】  商【shāng】  哨【shào】  史【shǐ】  售【shòu】  吮【shǔn】  司【sī】  嗽【sòu】  嗦【suō】  台【tái】  叹【tàn】  唐【táng】  啼【tí】  嚏【tì】  听【tīng】  同【tóng】  吐【tǔ】  吨【tún】  吞【tūn】  唯【wéi】  味【wèi】  喂【wèi】  吻【wěn】  吴【wú】  呜【wū】  喜【xǐ】  吸【xī】  嘻【xī】  吓【xià】  咸【xián】  向【xiàng】  响【xiǎng】  啸【xiào】  哮【xiāo】  嗅【xiù】  哑【yǎ】  呀【yā】  咽【yàn】  咬【yǎo】  叶【yè】  哟【yō】  咏【yǒng】  右【yòu】  喻【yù】  员【yuán】  咱【zán】  噪【zào】  召【zhāo】  哲【zhé】  只【zhī】  咒【zhòu】  周【zhōu】  嘱【zhǔ】  啄【zhuó】  嘴【zuǐ】  

 

หมวดอักษร: 囗   

 囱【cōng】  囤【dùn】  固【gù】  国【guó】  回【huí】  困【kùn】  圃【pǔ】  囚【qiú】  圈【quān】  四【sì】  图【tú】  团【tuán】  围【wéi】  因【yīn】  园【yuán】  圆【yuán】  

 

หมวดอักษร: 土   

 埃【āi】  坝【bà】  堡【bǎo】  壁【bì】  场【cháng】  城【chéng】  垂【chuí】  地【dì】  垫【diàn】  堵【dǔ】  堆【duī】  坊【fáng】  坟【fén】  坏【huài】  圾【jí】  基【jī】  坚【jiān】  境【jìng】  均【jūn】  堪【kān】  垦【kěn】  坑【kēng】  垮【kuǎ】  块【kuài】  坤【kūn】  垃【là】  垒【lěi】  垄【lǒng】  埋【mái】  墨【mò】  墓【mù】  培【péi】  坪【píng】  坡【pō】  墙【qiáng】  壤【rǎng】  塞【sāi】  圣【shèng】  塑【sù】  塔【tǎ】  塌【tā】  坛【tán】  坦【tǎn】  堂【táng】  塘【táng】  堤【tí】  填【tián】  土【tǔ】  型【xíng】  堰【yàn】  域【yù】  在【zài】  增【zēng】  圳【zhèn】  址【zhǐ】  坠【zhuì】  坐【zuò】  壶【hú】  壳【ké】  声【shēng】  士【shì】  壹【yī】  壮【zhuàng】  

 

หมวดอักษร: 夂    

备【bèi】  处【chǔ】  冬【dōng】  复【fù】  夏【xià】  

 

หมวดอักษร: 夕    

多【duō】  够【gòu】  外【wài】  舞【wǔ】  夕【xì】  夜【yè】  

 

หมวดอักษร: 大   

 奥【ào】  奔【bēn】  大【dà】  奠【diàn】  夺【duó】  奋【fèn】  奉【fèng】  夫【fū】  夹【jiá】  奖【jiǎng】  夸【kuā】  奎【kuí】  奈【nài】  奇【qí】  契【qì】  奢【shē】  失【shī】  太【tài】  套【tào】  天【tiān】  头【tóu】  央【yāng】  夭【yāo】  夷【yí】  奏【zòu】  

 

หมวดอักษร: 女   

 妨【fáng】  妇【fù】  姑【gū】  好【hǎo】  婚【hūn】  嫉【jí】  妓【jì】  姬【jī】  嫁【jià】  奸【jiān】  姜【jiāng】  娇【jiāo】  姐【jiě】  姥【lǎo】  妈【mā】  媚【mèi】  妹【mèi】  娩【miǎn】  妙【miào】  奶【nǎi】  嫩【nèn】  娘【niáng】  奴【nú】  女【nǚ】  娜【nuó】  婆【pó】  妻【qī】  娶【qǔ】  如【rú】  嫂【sǎo】  婶【shěn】  始【shǐ】  她【tā】  妥【tuǒ】  娃【wá】  妄【wàng】  委【wěi】  威【wēi】  媳【xí】  嫌【xián】  姓【xìng】  妖【yāo】  姨【yí】  姻【yīn】  娱【yú】  妆【zhuāng】  姿【zī】  

 

หมวดอักษร: 子   

 存【cún】  孤【gū】  孩【hái】  季【jì】  孔【kǒng】  孟【mèng】  孙【sūn】  孝【xiào】  学【xué】  孕【yùn】  字【zì】  子【zǐ】  

 

หมวดอักษร: 宀   

 安【ān】  宝【bǎo】  宾【bīn】  察【chá】  宠【chǒng】  定【dìng】  富【fù】  宫【gōng】  寡【guǎ】  官【guān】  害【hài】  寒【hán】  宏【hóng】  宦【huàn】  寂【jì】  寄【jì】  家【jiā】  客【kè】  寇【kòu】  宽【kuān】  密【mì】  寞【mò】  寝【qǐn】  容【róng】  审【shěn】  实【shí】  室【shì】  守【shǒu】  宋【sòng】  宿【sù】  它【tā】  完【wán】  宛【wǎn】  宪【xiàn】  宵【xiāo】  宣【xuān】  宴【yàn】  宜【yí】  寓【yù】  宇【yǔ】  宰【zǎi】  宅【zhái】  寨【zhài】  宙【zhòu】  宁【zhù】  宗【zōng】  

 

หมวดอักษร: 寸    

寸【cùn】  导【dǎo】  对【duì】  封【fēng】  将【jiāng】  射【shè】  寿【shòu】  寺【sì】  尉【wèi】  寻【xún】  尊【zūn】  

 

หมวดอักษร: 小    

尝【cháng】  尘【chén】  尔【ěr】  恭【gōng】  尖【jiān】  慕【mù】  尚【shàng】  少【shǎo】  小【xiǎo】  

 

หมวดอักษร: 尢   

 尴【gān】  就【jiù】  尤【yóu】  

 

หมวดอักษร: 尸   

 层【céng】  尺【chǐ】  届【jiè】  尽【jìn】  局【jú】  居【jū】  屡【lǚ】  尼【ní】  尿【niào】  屁【pì】  屏【píng】  屈【qū】  尸【shī】  属【shǔ】  屠【tú】  尾【wěi】  屋【wū】  屑【xiè】  展【zhǎn】  

 

หมวดอักษร: 屮  

  屯【tún】  

 

หมวดอักษร: 山    

岸【àn】  崩【bēng】  岔【chà】  崇【chóng】  岛【dǎo】  峰【fēng】  岗【gāng】  岭【líng】  崎【qí】  岂【qǐ】  山【shān】  岁【suì】  峡【xiá】  崖【yá】  岩【yán】  屿【yǔ】  岳【yuè】  崭【zhǎn】  

 

หมวดอักษร: 巛    

巡【xún】  

 

หมวดอักษร: 川   

 川【chuān】  州【zhōu】  

 

หมวดอักษร: 工   

 差【chā】  巩【gǒng】  工【gōng】  巨【jù】  巧【qiǎo】  巫【wū】  左【zuǒ】  

 

หมวดอักษร: 己    

己【jǐ】  已【yǐ】  巴【bā】  巷【xiàng】  

 

หมวดอักษร: 巾   

 帮【bāng】  币【bì】  布【bù】  常【cháng】  带【dài】  帝【dì】  帆【fān】  幅【fú】  幌【huǎng】  巾【jīn】  帘【lián】  幔【màn】  帽【mào】  幕【mù】  帕【pà】  市【shì】  师【shī】  帅【shuài】  帖【tiě】  席【xí】  希【xī】  帐【zhàng】  帜【zhì】  帚【zhǒu】  幢【zhuàng】  

 

หมวดอักษร: 干   

 并【bìng】  干【gān】  年【nián】  平【píng】  幸【xìng】  

 

หมวดอักษร: 幺   

幻【huàn】  幼【yòu】  幽【yōu】  

 

หมวดอักษร: 广   

 庵【ān】  床【chuáng】  底【dǐ】  店【diàn】  度【dù】  废【fèi】  府【fǔ】  康【kāng】  库【kù】  廊【láng】  廉【lián】  庐【lú】  庙【miào】  庞【páng】  庆【qìng】  庭【tíng】  序【xù】  广【yǎn】  应【yìng】  庸【yōng】  庄【zhuāng】  座【zuò】  

 

หมวดอักษร: 廴   

建【jiàn】  廷【tíng】  延【yán】  

 

หมวดอักษร: 廾    

弊【bì】  开【kāi】  弄【nòng】  弃【qì】  异【yì】  

 

หมวดอักษร: 弋    

式【shì】  

 

หมวดอักษร: 弓   

 弛【chí】  弹【dàn】  弟【dì】  弓【gōng】  弥【mí】  强【qiáng】  弱【ruò】  弯【wān】  弦【xián】  引【yǐn】  张【zhāng】  

 

หมวดอักษร: 彐   

 当【dāng】  归【guī】  录【lù】  

 

หมวดอักษร: 彡   

 彪【biāo】  彩【cǎi】  彭【péng】  形【xíng】  影【yǐng】  彰【zhāng】  

 

หมวดอักษร: 彳    

彼【bǐ】  彻【chè】  待【dài】  得【de】  德【dé】  很【hěn】  徊【huái】  徽【huī】  径【jìng】  律【lǜ】  徘【pái】  彷【páng】  徒【tú】  往【wǎng】  微【wéi】  徐【xú】  循【xún】  役【yì】  御【yù】  征【zhēng】  

 

หมวดอักษร: 心   

 惫【bèi】  悲【bēi】  必【bì】  惩【chéng】  愁【chóu】  慈【cí】  怠【dài】  恩【ēn】  感【gǎn】  忽【hū】  患【huàn】  惠【huì】  慧【huì】  惑【huò】  急【jí】  忌【jì】  恳【kěn】  恐【kǒng】  恋【liàn】  念【niàn】  您【nín】  怒【nù】  惹【rě】  忍【rěn】  思【sī】  态【tài】  忘【wàng】  慰【wèi】  恶【wù】  息【xí】  悉【xī】  想【xiǎng】  心【xīn】  悬【xuán】  意【yì】  悠【yōu】  愚【yú】  愈【yù】  愿【yuàn】  怨【yuàn】  怎【zěn】  志【zhì】  忠【zhōng】  总【zǒng】  

 

หมวดอักษร: 忄  

  怖【bù】  惭【cán】  惨【cǎn】  悼【dào】  懂【dǒng】  惰【duò】  愤【fèn】  怪【guài】  惯【guàn】  悍【hàn】  憾【hàn】  恨【hèn】  恒【héng】  怀【huái】  恍【huǎng】  慌【huāng】  悔【huǐ】  恢【huī】  惊【jīng】  惧【jù】  慨【kài】  慷【kāng】  快【kuài】  愧【kuì】  懒【lǎn】  愣【lèng】  怜【lián】  慢【màn】  忙【máng】  悯【mǐn】  恼【nǎo】  怕【pà】  恰【qià】  悄【qiǎo】  怯【qiè】  情【qíng】  慎【shèn】  恃【shì】  惕【tì】  悟【wù】  惜【xí】  性【xìng】  惺【xīng】  恤【xù】  怡【yí】  忆【yì】  忧【yōu】  愉【yú】  悦【yuè】  憎【zēng】  

 

หมวดอักษร: 戈    

成【chéng】  戴【dài】  戈【gē】  或【huò】  截【jié】  戒【jiè】  戚【qī】  我【wǒ】  戏【xì】  战【zhàn】  

 

หมวดอักษร: 户    

扁【biǎn】  房【fáng】  户【hù】  扇【shàn】  所【suǒ】  

 

หมวดอักษร: 手    

拜【bài】  掰【bāi】  摩【mó】  拿【ná】  攀【pān】  擎【qíng】  拳【quán】  手【shǒu】  掌【zhǎng】  挚【zhì】  

 

หมวดอักษร: 扌  

  挨【āi】  按【àn】  拔【bá】  把【bǎ】  扒【bā】  捌【bā】  摆【bǎi】  扮【bàn】  拌【bàn】  搬【bān】  扳【bān】  抱【bào】  报【bào】  搏【bó】  拨【bō】  播【bō】  捕【bǔ】  擦【cā】  才【cái】  操【cāo】  插【chā】  拆【chāi】  抄【chāo】  撤【chè】  扯【chě】  撑【chēng】  持【chí】  抽【chōu】  摧【cuī】  措【cuò】  挫【cuò】  搓【cuō】  打【dǎ】  搭【dā】  掸【dǎn】  担【dān】  挡【dǎng】  捣【dǎo】  抵【dǐ】  掂【diān】  掉【diào】  抖【dǒu】  扶【fú】  抚【fǔ】  扛【gāng】  搞【gǎo】  搁【gē】  挂【guà】  拐【guǎi】  捍【hàn】  护【hù】  换【huàn】  挥【huī】  技【jì】  挤【jǐ】  拣【jiǎn】  捡【jiǎn】  搅【jiǎo】  捷【jié】  接【jiē】  揭【jiē】  揪【jiū】  拒【jù】  据【jù】  拘【jū】  捐【juān】  掘【jué】  抗【kàng】  控【kòng】  扣【kòu】  挎【kū】  捆【kǔn】  扩【kuò】  括【kuò】  拉【lā】  拦【lán】  捞【lāo】  拢【lǒng】  搂【lǒu】  掠【luè】  描【miáo】  抹【mǒ】  摸【mō】  拇【mǔ】  捺【nà】  挠【náo】  捏【niē】  扭【niǔ】  挪【nuó】  排【pái】  拍【pāi】  抛【pāo】  捧【pěng】  批【pī】  披【pī】  撇【piě】  拼【pīn】  扑【pū】  抢【qiǎng】  撬【qiào】  擒【qín】  扰【rǎo】  扔【rěng】  揉【róu】  撒【sā】  扫【sǎo】  搔【sāo】  捎【shāo】  摄【shè】  拾【shí】  授【shòu】  摔【shuāi】  拴【shuān】  撕【sī】  搜【sōu】  损【sǔn】  抬【tái】  探【tàn】  摊【tān】  掏【tāo】  提【tí】  挑【tiǎo】  挺【tǐng】  投【tóu】  推【tuī】  托【tuō】  拖【tuō】  挖【wā】  挽【wǎn】  握【wò】  掀【xiān】  携【xié】  押【yā】  掩【yǎn】  扬【yáng】  摇【yáo】  拥【yǒng】  援【yuán】  择【zé】  扎【zhā】  摘【zhāi】  找【zhǎo】  招【zhāo】  折【zhé】  振【zhèn】  挣【zhèng】  执【zhí】  掷【zhí】  指【zhǐ】  抓【zhuā】  撞【zhuàng】  捉【zhuō】  揍【zòu】  

 

หมวดอักษร: 支    

支【zhī】  

 

หมวดอักษร: 攴   

 敲【qiāo】  

 

หมวดอักษร: 攵   

 敝【bì】  敞【chǎng】  敌【dí】  敦【dūn】  放【fàng】  改【gǎi】  敢【gǎn】  攻【gōng】  故【gù】  教【jiào】  敬【jìng】  救【jiù】  敛【liàn】  敏【mǐn】  散【sǎn】  收【shōu】  数【shù】  效【xiào】  政【zhèng】  整【zhěng】  

 

หมวดอักษร: 文    

斑【bān】  文【wén】  斋【zhāi】  

 

หมวดอักษร: 斗   

 斗【dǒu】  料【liào】  斜【xié】  斟【zhēn】  

 

หมวดอักษร: 斤   

 斥【chì】  断【duàn】  斧【fǔ】  斤【jīn】  斯【sī】  新【xīn】  斩【zhǎn】  

 

หมวดอักษร: 方   

 方【fāng】  旅【lǚ】  旁【páng】  旗【qí】  施【shī】  旋【xuán】  族【zú】  

 

หมวดอักษร: 旡   

 既【jì】  

 

หมวดอักษร: 日    

暗【àn】  昂【áng】  暴【bào】  昌【chāng】  晨【chén】  春【chūn】  旦【dàn】  旱【hàn】  晃【huǎng】  晖【huī】  昏【hūn】  晋【jìn】  景【jǐng】  晶【jīng】  旧【jiù】  旷【kuàng】  昆【kūn】  晾【liàng】  明【míng】  暮【mù】  昵【nǐ】  暖【nuǎn】  普【pǔ】  晴【qíng】  日【rì】  晒【shài】  晌【shǎng】  时【shí】  是【shì】  暑【shǔ】  晚【wǎn】  旺【wàng】  晤【wù】  昔【xí】  晰【xī】  暇【xiá】  显【xiǎn】  晓【xiǎo】  星【xīng】  旭【xù】  旬【xún】  晏【yàn】  易【yì】  映【yìng】  晕【yūn】  暂【zàn】  早【zǎo】  智【zhì】  旨【zhǐ】  昼【zhòu】  昨【zuó】  

 

หมวดอักษร: 曰    

曾【céng】  更【gèng】  曼【màn】  曲【qū】  替【tì】  最【zuì】  

 

หมวดอักษร: 月    

肮【āng】  膀【bǎng】  胞【bāo】  背【bèi】  臂【bèi】  膊【bó】  脖【bó】  肠【cháng】  朝【cháo】  脆【cuì】  胆【dǎn】  肚【dù】  肪【fáng】  肥【féi】  肺【fèi】  服【fú】  腹【fù】  肤【fū】  肝【gān】  肛【gāng】  膏【gāo】  胳【gē】  股【gǔ】  胡【hú】  脊【jí】  肌【jī】  肩【jiān】  脚【jiǎo】  胶【jiāo】  肯【kěn】  腊【là】  朗【lǎng】  肋【lè】  脸【liǎn】  脉【mài】  膜【mó】  脑【nǎo】  能【néng】  腻【nì】  脓【nóng】  胖【pàng】  朋【péng】  膨【péng】  脾【pí】  脐【qí】  期【qī】  腔【qiāng】  腮【sāi】  臊【sāo】  肾【shèn】  胜【shèng】  胎【tāi】  膛【táng】  腾【téng】  腿【tuǐ】  臀【tún】  脱【tuō】  腕【wàn】  望【wàng】  胃【wèi】  膝【xī】  腺【xiàn】  胁【xié】  腥【xīng】  胸【xiōng】  腌【yān】  肴【yáo】  腰【yāo】  腋【yè】  胰【yí】  有【yǒu】  育【yù】  月【yuè】  脏【zāng】  胀【zhàng】  肢【zhī】  脂【zhī】  肿【zhǒng】  肘【zhǒu】  

 

หมวดอักษร: 木   

 案【àn】  柏【bǎi】  板【bǎn】  棒【bàng】  榜【bǎng】  杯【bēi】  本【běn】  标【biāo】  柄【bǐng】  材【cái】  槽【cáo】  查【chá】  柴【chái】  橙【chéng】  橱【chú】  楚【chǔ】  村【cūn】  档【dǎng】  栋【dòng】  杜【dù】  朵【duǒ】  樊【fán】  枫【fēng】  概【gài】  橄【gǎn】  杆【gān】  杠【gāng】  格【gé】  根【gēn】  梗【gěng】  构【gōu】  棺【guān】  柜【guì】  桂【guì】  棍【gùn】  果【guǒ】  杭【háng】  核【hé】  横【héng】  槐【huái】  极【jí】  棘【jí】  机【jī】  架【jià】  枷【jiā】  检【jiǎn】  桨【jiǎng】  椒【jiāo】  杰【jié】  橘【jú】  棵【kē】  枯【kū】  框【kuāng】  来【lái】  栏【lán】  榄【lǎn】  榔【láng】  梨【lí】  栗【lì】  李【lǐ】  梁【liáng】  林【lín】  檩【lǐn】  榴【liú】  柳【liǔ】  楼【lóu】  梅【méi】  梦【mèng】  棉【mián】  模【mó】  末【mò】  某【mǒu】  木【mù】  柠【níng】  棚【péng】  朴【pǔ】  棋【qí】  柒【qī】  枪【qiāng】  桥【qiáo】  权【quán】  染【rǎn】  榕【róng】  柔【róu】  桑【sāng】  森【sēn】  杀【shā】  杉【shān】  梢【shāo】  柿【shì】  树【shù】  术【shù】  束【shù】  梳【shū】  栓【shuān】  松【sōng】  桃【táo】  梯【tī】  条【tiáo】  桐【tóng】  桶【tǒng】  未【wèi】  析【xī】  橡【xiàng】  校【xiào】  楔【xiè】  械【xiè】  杏【xìng】  朽【xiǔ】  檐【yán】  杨【yáng】  样【yàng】  椰【yé】  椅【yǐ】  樱【yīng】  榆【yú】  杂【zá】  栽【zāi】  枣【zǎo】  栅【zhà】  榨【zhà】  栈【zhàn】  枕【zhěn】  植【zhí】  枝【zhī】  柱【zhù】  朱【zhū】  株【zhū】  桩【zhuāng】  椎【zhuī】  桌【zhuō】  棕【zōng】  

 

หมวดอักษร: 欠    

次【cì】  歌【gē】  欢【huān】  款【kuǎn】  欧【ōu】  欺【qī】  欠【qiàn】  歉【qiàn】  歇【xiē】  欣【xīn】  欲【yù】  

 

หมวดอักษร: 止    

步【bù】  此【cǐ】  歧【qí】  歪【wāi】  武【wǔ】  正【zhèng】  止【zhǐ】  

 

หมวดอักษร: 歹   

 残【cán】  歹【dǎi】  歼【jiān】  殊【shū】  死【sǐ】  殃【yāng】  殖【zhí】  

 

หมวดอักษร: 殳   

 殿【diàn】  段【duàn】  毁【huǐ】  毅【yì】  

 

หมวดอักษร: 母    

毒【dú】  每【měi】  母【mǔ】  

 

หมวดอักษร: 比    

毕【bì】  毙【bì】  比【bǐ】  

 

หมวดอักษร: 毛   

 笔【bǐ】  毫【háo】  毛【máo】  毯【tǎn】  

 

หมวดอักษร: 氏    

氏【shì】  

 

หมวดอักษร: 气    

氨【ān】  氮【dàn】  氛【fēn】  气【qì】  氢【qīng】  氧【yǎng】  

 

หมวดอักษร: 水    

泵【bèng】  汞【gǒng】  浆【jiāng】  求【qiú】  泉【quán】  水【shuǐ】  泰【tài】  永【yǒng】  

 

หมวดอักษร: 氵   

澳【ào】  滨【bīn】  泊【bó】  波【bō】  沧【cāng】  测【cè】  潮【cháo】  沉【chén】  池【chí】  淡【dàn】  涤【dí】  滴【dī】  淀【diàn】  洞【dòng】  渡【dù】  法【fǎ】  泛【fàn】  沸【fèi】  浮【fú】  溉【gài】  港【gǎng】  沟【gōu】  灌【guàn】  滚【gǔn】  海【hǎi】  涵【hán】  汗【hàn】  汉【hàn】  浩【hào】  河【hé】  洪【hóng】  湖【hú】  滑【huá】  汇【huì】  浑【hún】  混【hùn】  活【huó】  汲【jí】  济【jì】  激【jī】  渐【jiàn】  溅【jiàn】  江【jiāng】  浇【jiāo】  洁【jié】  浸【jìn】  津【jīn】  渴【kě】  滥【làn】  浪【làng】  涝【láo】  泪【lèi】  沥【lì】  淋【lín】  浏【liú】  流【liú】  溜【liū】  漏【lòu】  滤【lǜ】  洛【luò】  漫【màn】  满【mǎn】  没【méi】  泌【mì】  渺【miǎo】  沫【mò】  漠【mò】  沐【mù】  泥【ní】  溺【nì】  涅【niè】  浓【nóng】  派【pài】  泡【pào】  漂【piāo】  泼【pō】  瀑【pù】  浦【pǔ】  汽【qì】  泣【qì】  漆【qī】  洽【qià】  潜【qián】  浅【qiǎn】  清【qīng】  渠【qú】  溶【róng】  润【rùn】  洒【sǎ】  涩【sè】  沙【shā】  涉【shè】  渗【shèn】  沈【shěn】  深【shēn】  湿【shī】  漱【shù】  涮【shuàn】  溯【sù】  汰【tài】  潭【tán】  滩【tān】  汤【tāng】  淘【táo】  涛【tāo】  滔【tāo】  涕【tì】  添【tiān】  涂【tú】  湾【wān】  汪【wāng】  温【wēn】  沃【wò】  涡【wō】  污【wū】  洗【xǐ】  溪【xī】  涎【xián】  湘【xiāng】  淆【xiáo】  消【xiāo】  潇【xiāo】  泻【xiè】  泄【xiè】  汹【xiōng】  涯【yá】  沿【yán】  演【yǎn】  淹【yān】  洋【yáng】  漾【yàng】  液【yè】  溢【yì】  淫【yín】  泳【yǒng】  涌【yǒng】  油【yóu】  游【yóu】  渔【yú】  浴【yù】  源【yuán】  澡【zǎo】  泽【zé】  渣【zhā】  湛【zhàn】  沾【zhān】  涨【zhǎng】  沼【zhǎo】  浙【zhè】  治【zhì】  滞【zhì】  汁【zhī】  洲【zhōu】  注【zhù】  浊【zhuó】  滋【zī】  

 

หมวดอักษร: 火   

 爆【bào】  灿【càn】  炒【chǎo】  炊【chuī】  灯【dēng】  烦【fán】  焚【fén】  焊【hàn】  烘【hōng】  煌【huáng】  灰【huī】  火【huǒ】  灸【jiǔ】  炬【jù】  炕【kàng】  烤【kǎo】  烂【làn】  烙【lào】  炼【liàn】  灵【líng】  炉【lú】  煤【méi】  灭【miè】  炮【pào】  燃【rán】  熔【róng】  烧【shāo】  烁【shuò】  炭【tàn】  烫【tàng】  熄【xí】  炎【yán】  焰【yàn】  烟【yān】  熨【yùn】  灾【zāi】  燥【zào】  灶【zào】  炸【zhá】  烛【zhú】  

 

หมวดอักษร: 灬    

点【diǎn】  羔【gāo】  煎【jiān】  焦【jiāo】  烈【liè】  烹【pēng】  然【rán】  热【rè】  熟【shóu】  熙【xī】  熊【xióng】  燕【yàn】  焉【yān】  照【zhào】  煮【zhǔ】  

 

หมวดอักษร: 爪    

爬【pá】  爪【zhǎo】  

 

หมวดอักษร: 爫    

爱【ài】  爵【jué】  

 

หมวดอักษร: 父    

爸【bà】  爹【diē】  父【fù】  爷【yé】  

 

หมวดอักษร: 爻    

爽【shuǎng】  

 

หมวดอักษร: 片   

 版【bǎn】  牌【pái】  片【piàn】  

 

หมวดอักษร: 牙   

 牙【yá】  

 

หมวดอักษร: 牛    

牢【láo】  犁【lí】  牛【niú】  牵【qiān】  犀【xī】  

 

หมวดอักษร: 牜   

 牧【mù】  牡【mǔ】  牲【shēng】  特【tè】  物【wù】  牺【xī】  

 

หมวดอักษร: 犬    

犬【quǎn】  献【xiàn】  状【zhuàng】  

 

หมวดอักษร: 犭   

 猜【cāi】  独【dú】  犯【fàn】  狗【gǒu】  狠【hěn】  猴【hóu】  狐【hú】  猾【huá】  狡【jiǎo】  狂【kuáng】  狼【láng】  狸【lí】  猎【liè】  猫【māo】  猛【měng】  狮【shī】  猬【wèi】  狭【xiá】  猩【xīng】  犹【yóu】  狱【yù】  猿【yuán】  猪【zhū】  

 

หมวดอักษร: 玄    

率【lǜ】  

 

หมวดอักษร: 玉    

璧【bì】  玉【yù】  

 

หมวดอักษร: 王    

班【bān】  玻【bō】  环【huán】  玖【jiǔ】  璃【lí】  理【lǐ】  琉【liú】  琴【qín】  琼【qióng】  球【qiú】  瑞【ruì】  珊【shān】  琐【suǒ】  玩【wán】  王【wáng】  珍【zhēn】  珠【zhū】  琢【zhuó】  

 

หมวดอักษร: 瓜   

瓣【bàn】  瓜【guā】  瓢【piáo】  瓤【ráng】  

 

หมวดอักษร: 瓦    

瓷【cí】  瓶【píng】  瓦【wǎ】  

 

หมวดอักษร: 甘   

甘【gān】  甚【shèn】  甜【tián】  

 

หมวดอักษร: 生    

生【shēng】  

 

หมวดอักษร: 用    

甩【shuǎi】  用【yòng】  

 

หมวดอักษร: 田    

畅【chàng】  畜【chù】  电【diàn】  甸【diàn】  番【fān】  画【huà】  畸【jī】  甲【jiǎ】  疆【jiāng】  界【jiè】  留【liú】  略【luè】  男【nán】  畦【qí】  申【shēn】  田【tián】  畏【wèi】  由【yóu】  

 

หมวดอักษร: 疋    

疏【shū】  疑【yí】  

 

หมวดอักษร: 疒    

癌【ái】  疤【bā】  病【bìng】  痴【chī】  疮【chuāng】  痘【dòu】  疯【fēng】  疙【gē】  痕【hén】  疾【jí】  癞【lài】  痢【lì】  疗【liáo】  瘤【liú】  疟【nuè】  疲【pí】  瘦【shòu】  痰【tán】  瘫【tān】  疼【téng】  痛【tòng】  癣【xiǎn】  痒【yǎng】  疫【yì】  瘾【yǐn】  疹【zhěn】  症【zhèng】  

 

หมวดอักษร: 癶   

登【dēng】  

 

หมวดอักษร: 白    

白【bái】  百【bǎi】  的【de】  皇【huáng】  皆【jiē】  皂【zào】  

 

หมวดอักษร: 皮    

皮【pí】  皱【zhòu】  盗【dào】  盖【gài】  盒【hé】  监【jiān】  盔【kuī】  盟【méng】  皿【mǐn】  盘【pán】  盆【pén】  盛【shèng】  盐【yán】  益【yì】  盈【yíng】  盏【zhǎn】  

 

หมวดอักษร: 目    

睬【cǎi】  瞅【chǒu】  矗【chù】  瞪【dèng】  盯【dīng】  睹【dǔ】  督【dū】  盾【dùn】  盹【dǔn】  睛【jīng】  看【kàn】  眶【kuàng】  瞒【lí】  盲【máng】  眉【méi】  眯【mǐ】  眠【mián】  瞄【miáo】  目【mù】  睦【mù】  盼【pàn】  瞧【qiáo】  省【shěng】  睡【shuì】  瞬【shùn】  瞎【xiā】  相【xiāng】  眼【yǎn】  眨【zhǎ】  瞻【zhān】  着【zhe】  真【zhēn】  睁【zhēng】  直【zhí】  

 

หมวดอักษร: 矛    

矛【máo】  

 

หมวดอักษร: 矢    

矮【ǎi】  短【duǎn】  矫【jiǎo】  矩【jǔ】  矣【yǐ】  知【zhī】  

 

หมวดอักษร: 石    

碍【ài】  磅【bàng】  碑【bēi】  碧【bì】  础【chǔ】  磁【cí】  碘【diǎn】  碉【diāo】  碟【dié】  矾【fán】  硅【guī】  碱【jiǎn】  礁【jiāo】  砍【kǎn】  磕【kē】  矿【kuàng】  磷【lín】  硫【liú】  碌【lù】  码【mǎ】  磨【mó】  碾【niǎn】  碰【pèng】  砰【pēng】  破【pò】  砌【qì】  确【què】  砂【shā】  石【shí】  硕【shuò】  碎【suì】  碳【tàn】  碗【wǎn】  硝【xiāo】  研【yán】  砚【yàn】  硬【yìng】  砸【zá】  砖【zhuān】  

 

หมวดอักษร: 示    

祭【jì】  禁【jìn】  票【piào】  示【shì】  祟【suì】  

 

หมวดอักษร: 礻    

禅【chán】  祷【dǎo】  福【fú】  祸【huò】  礼【lǐ】  祈【qí】  社【shè】  神【shén】  祀【sì】  祥【xiáng】  祝【zhù】  祖【zǔ】  

 

หมวดอักษร: 禾    

程【chéng】  秤【chèng】  称【chēng】  稠【chóu】  稻【dào】  秆【gǎn】  稿【gǎo】  禾【hé】  稷【jì】  积【jī】  稽【jī】  稼【jià】  科【kē】  秘【mì】  秒【miǎo】  穆【mù】  秦【qín】  秋【qiū】  稍【shāo】  税【shuì】  私【sī】  穗【suì】  秃【tū】  稳【wěn】  稀【xī】  秀【xiù】  秧【yāng】  移【yí】  稚【zhì】  秩【zhì】  种【zhòng】  租【zū】  

 

หมวดอักษร: 穴    

穿【chuān】  窗【chuāng】  窜【cuàn】  窖【jiào】  究【jiù】  空【kōng】  窟【kū】  窥【kuī】  窃【qiè】  穷【qióng】  突【tú】  窝【wō】  穴【xuè】  窑【yáo】  窄【zhǎi】  

 

หมวดอักษร: 立   

端【duān】  竭【jié】  竞【jìng】  竟【jìng】  立【lì】  竖【shù】  童【tóng】  站【zhàn】  章【zhāng】  

 

หมวดอักษร: 竹   

 笆【bā】  笨【bèn】  簿【bù】  策【cè】  筹【chóu】  答【dá】  等【děng】  笛【dí】  第【dì】  筏【fá】  符【fú】  竿【gān】  管【guǎn】  籍【jí】  箭【jiàn】  简【jiǎn】  筋【jīn】  筷【kuài】  筐【kuāng】  篮【lán】  篱【lí】  箩【luó】  篷【péng】  篇【piān】  签【qiān】  筛【shāi】  算【suàn】  笋【sǔn】  筒【tǒng】  箱【xiāng】  笑【xiào】  箫【xiāo】  筝【zhēng】  竹【zhú】  筑【zhù】  

 

หมวดอักษร: 米    

糙【cào】  粗【cū】  粪【fèn】  粉【fěn】  糕【gāo】  糊【hú】  精【jīng】  糠【kāng】  类【lèi】  粒【lì】  粱【liáng】  粮【liáng】  米【mǐ】  糯【nuò】  粟【sù】  糖【táng】  粤【yuè】  糟【zāo】  粘【zhān】  粥【zhōu】  籽【zǐ】  

 

หมวดอักษร: 糸    

繁【fán】  紧【jǐn】  累【lèi】  素【sù】  索【suǒ】  系【xì】  絮【xù】  紫【zǐ】  

 

หมวดอักษร: 纟  

  绑【bǎng】  绷【bēng】  编【biān】  缤【bīn】  缠【chán】  绸【chóu】  纯【chún】  绰【chuò】  缎【duàn】  纺【fǎng】  纷【fēn】  缝【féng】  纲【gāng】  给【gěi】  红【hóng】  缓【huǎn】  绘【huì】  级【jí】  纪【jì】  继【jì】  绩【jī】  缴【jiǎo】  绞【jiǎo】  结【jié】  经【jīng】  纠【jiū】  绢【juàn】  绝【jué】  练【liàn】  绿【lǜ】  缕【lǚ】  络【luò】  绵【mián】  缅【miǎn】  纳【nà】  纽【niǔ】  缉【qì】  绕【rào】  纫【rèn】  绒【róng】  纱【shā】  绍【shào】  绅【shēn】  绳【shéng】  缩【suō】  统【tǒng】  维【wéi】  纬【wěi】  纹【wén】  细【xì】  线【xiàn】  纤【xiān】  绣【xiù】  绪【xù】  续【xù】  缨【yīng】  缘【yuán】  约【yuē】  纸【zhǐ】  织【zhī】  终【zhōng】  缀【zhuì】  纵【zòng】  组【zǔ】  

 

หมวดอักษร: 缶    

缸【gāng】  罐【guàn】  缺【quē】  

 

หมวดอักษร: 罒    

罢【bà】  罚【fá】  罗【luó】  罩【zhào】  置【zhì】  罪【zuì】  

 

หมวดอักษร: 羊    

群【qún】  羞【xiū】  羊【yáng】  

 

หมวดอักษร: 羽    

翅【chì】  翠【cuì】  翻【fān】  翎【líng】  翁【wēng】  翔【xiáng】  耀【yào】  翼【yì】  羽【yǔ】  

 

หมวดอักษร: 耂    

考【kǎo】  老【lǎo】  者【zhě】  

 

หมวดอักษร: 而    

而【ér】  耐【nài】  耍【shuǎ】  

 

หมวดอักษร: 耒    

耕【gēng】  耗【hào】  

 

หมวดอักษร: 耳    

耻【chǐ】  聪【cōng】  耽【dān】  耳【ěr】  聚【jù】  联【lián】  聊【liáo】  聋【lóng】  聂【niè】  聘【pìn】  

 

หมวดอักษร: 耳    

耶【yē】  

 

หมวดอักษร: 耳    

职【zhí】  

 

หมวดอักษร: 聿    

肆【sì】  肃【sù】  

 

หมวดอักษร: 肉    

腐【fǔ】  肉【ròu】  

 

หมวดอักษร: 臣    

臣【chén】  

 

หมวดอักษร: 自    

臭【chòu】  自【zì】  

 

หมวดอักษร: 至   

至【zhì】  致【zhì】  

 

หมวดอักษร: 臼    

臼【jiù】  舅【jiù】  舀【yǎo】  

 

หมวดอักษร: 舌    

舌【shé】  舍【shě】  舒【shū】  舔【tiǎn】  

 

หมวดอักษร: 舟   

 般【bān】  舱【cāng】  船【chuán】  舵【duò】  航【háng】  舰【jiàn】  艘【sōu】  艇【tǐng】  舟【zhōu】  

 

หมวดอักษร: 艮    

艰【jiān】  良【liáng】  

 

หมวดอักษร: 色    

色【sè】  艳【yàn】  

 

หมวดอักษร: 艹    

艾【ài】  芭【bā】  苞【bāo】  荸【bí】  蓖【bì】  蔽【bì】  薄【bó】  菠【bō】  菜【cài】  藏【cáng】  苍【cāng】  草【cǎo】  茶【chá】  茧【chóng】  葱【cōng】  荡【dàng】  蒂【dì】  董【dǒng】  范【fàn】  芳【fāng】  菲【fēi】  芬【fēn】  芙【fú】  葛【gé】  荷【hé】  葫【hú】  花【huā】  荒【huāng】  荤【hūn】  获【huò】  荠【jì】  荚【jiá】  荐【jiàn】  蕉【jiāo】  节【jié】  芥【jiè】  茎【jīng】  荆【jīng】  菊【jú】  菌【jùn】  苦【kǔ】  葵【kuí】  莱【lái】  蓝【lán】  蕾【lěi】  荔【lì】  莉【lì】  莲【lián】  菱【líng】  芦【lú】  萝【luó】  落【luò】  蔓【màn】  茫【máng】  芒【máng】  茅【máo】  茂【mào】  萌【méng】  蒙【méng】  苗【miáo】  蔑【miè】  蘑【mó】  茉【mò】  莫【mò】  蓬【péng】  苹【píng】  萍【píng】  菩【pú】  葡【pú】  荞【qiáo】  茄【qié】  芹【qín】  荣【róng】  蓉【róng】  蕊【ruǐ】  若【ruò】  萨【sà】  薯【shǔ】  蔬【shū】  苏【sū】  蒜【suàn】  莎【suō】  苔【tái】  萄【táo】  藤【téng】  苇【wěi】  萎【wěi】  萧【xiāo】  芯【xīn】  薪【xīn】  蓄【xù】  芽【yá】  药【yào】  艺【yì】  荫【yìn】  营【yíng】  萤【yíng】  英【yīng】  芋【yù】  葬【zàng】  藻【zǎo】  著【zhe】  蔗【zhè】  蒸【zhēng】  芝【zhī】  茁【zhuó】  

 

หมวดอักษร: 虍   

 虎【hǔ】  虏【lǔ】  虑【lǜ】  虚【xū】  

 

หมวดอักษร: 虫    

蚌【bàng】  蝙【biān】  蜡【chà】  蝉【chán】  虫【chóng】  蠢【chǔn】  蛋【dàn】  蝶【dié】  蚪【dǒu】  蛾【é】  蜂【fēng】  蝠【fú】  蛤【gé】  蚣【gōng】  蝎【hé】  虹【hóng】  蝴【hú】  蝗【huáng】  蝌【kē】  螺【luó】  蟆【má】  蚂【mǎ】  蛮【mán】  蜜【mì】  螟【míng】  螃【páng】  蜻【qīng】  蚯【qiū】  融【róng】  蛇【shé】  蚀【shí】  蜀【shǔ】  蟀【shuài】  虽【suī】  蚕【tiǎn】  蜓【tíng】  蜕【tuì】  蛙【wā】  蚊【wén】  蜗【wō】  蜈【wú】  蟋【xī】  虾【xiā】  蟹【xiè】  蚜【yá】  蜒【yán】  蚁【yǐ】  蚓【yǐn】  蝇【yíng】  蛹【yǒng】  蚤【zǎo】  蜘【zhī】  蛀【zhù】  蛛【zhū】  

 

หมวดอักษร: 血   

 衅【xìn】  血【xuě】  

 

หมวดอักษร: 行   

 衡【héng】  街【jiē】  衔【xián】  行【xíng】  

 

หมวดอักษร: 衣  

  褒【bāo】  表【biǎo】  裁【cái】  裳【cháng】  袋【dài】  裹【guǒ】  裂【liè】  衰【shuāi】  袭【xí】  衣【yī】  衷【zhōng】  装【zhuāng】  

 

หมวดอักษร: 衤    

袄【ǎo】  被【bèi】  补【bǔ】  衬【chèn】  裆【dāng】  褂【guà】  褐【hé】  裤【kù】  裸【luǒ】  袍【páo】  裙【qún】  衫【shān】  袒【tǎn】  褪【tùn】  袜【wà】  袖【xiù】  裕【yù】  

 

หมวดอักษร: 覀   

 覆【fù】  西【xī】  要【yào】  

 

หมวดอักษร: 见    

观【guān】  规【guī】  见【jiàn】  觉【jué】  览【lǎn】  觅【mì】  视【shì】  现【xiàn】  

 

หมวดอักษร: 角    

触【chù】  角【jiǎo】  解【jiě】  

 

หมวดอักษร: 言    

警【jǐng】  誓【shì】  誊【téng】  言【yán】  誉【yù】  

 

หมวดอักษร: 讠    

诚【chéng】  词【cí】  诞【dàn】  调【diào】  订【dìng】  读【dú】  访【fǎng】  讽【fēng】  该【gāi】  诡【guǐ】  话【huà】  谎【huǎng】  诲【huì】  计【jì】  记【jì】  讥【jī】  讲【jiǎng】  诫【jiè】  谨【jǐn】  诀【jué】  课【kè】  谅【liàng】  论【lùn】  谜【mí】  谋【móu】  诺【nuò】  评【píng】  谱【pǔ】  谦【qiān】  请【qǐng】  让【ràng】  认【rèn】  设【shè】  谁【shéi】  识【shí】  试【shì】  诗【shī】  说【shuō】  诵【sòng】  诉【sù】  谈【tán】  讨【tǎo】  谓【wèi】  误【wù】  详【xiáng】  谢【xiè】  许【xǔ】  询【xún】  讯【xùn】  训【xùn】  讶【yà】  谚【yàn】  谣【yáo】  谊【yí】  议【yì】  译【yì】  诱【yòu】  语【yǔ】  诈【zhà】  诊【zhēn】  证【zhèng】  诸【zhū】  诅【zǔ】  

 

หมวดอักษร: 谷    

谷【gǔ】  豁【huō】  

 

หมวดอักษร: 豆    

豆【dòu】  豌【wān】  

 

หมวดอักษร: 豕    

豪【háo】  象【xiàng】  豫【yù】  

 

หมวดอักษร: 豸    

豹【bào】  豺【chái】  貌【mào】  

 

หมวดอักษร: 贝    

败【bài】  贝【bèi】  贬【biǎn】  财【cái】  赐【cì】  贷【dài】  赌【dǔ】  贰【èr】  贩【fàn】  费【fèi】  负【fù】  贡【gòng】  购【gòu】  贯【guàn】  贵【guì】  贺【hè】  贿【huì】  货【huò】  贾【jiǎ】  贱【jiàn】  赖【lài】  贸【mào】  赔【péi】  贫【pín】  赛【sài】  赡【shàn】  赏【shǎng】  贪【tān】  贴【tiē】  贤【xián】  赢【yíng】  赞【zàn】  赃【zāng】  责【zé】  贼【zéi】  赠【zèng】  账【zhàng】  贞【zhēn】  质【zhí】  贮【zhǔ】  赚【zhuàn】  资【zī】  

 

หมวดอักษร: 赤   

 赤【chì】  

 

หมวดอักษร: 走    

超【chāo】  趁【chèn】  赴【fù】  赶【gǎn】  起【qǐ】  趣【qù】  趋【qū】  趟【tàng】  越【yuè】  赵【zhào】  走【zǒu】  

 

หมวดอักษร: 足   

 跋【bá】  蹦【bèng】  踩【cǎi】  蹈【dào】  跌【dié】  蹲【dūn】  踱【duò】  跟【gēn】  跪【guì】  践【jiàn】  距【jù】  跨【kuà】  路【lù】  趴【pā】  跑【pǎo】  跷【qiāo】  蹂【róu】  踏【tà】  蹄【tí】  踢【tī】  跳【tiào】  跃【yuè】  躁【zào】  趾【zhǐ】  踪【zōng】  足【zú】  

 

หมวดอักษร: 身    

躲【duǒ】  躬【gōng】  躯【qū】  身【shēn】  躺【tǎng】  

 

หมวดอักษร: 车    

辈【bèi】  车【chē】  辅【fǔ】  轨【guǐ】  轰【hōng】  辉【huī】  辑【jí】  轿【jiào】  较【jiào】  辆【liàng】  轮【lún】  轻【qīng】  软【ruǎn】  输【shū】  载【zài】  轧【zhá】  轴【zhóu】  转【zhuǎn】  

 

หมวดอักษร: 辛    

辟【bì】  辨【biàn】  辩【biàn】  辫【biàn】  辞【cí】  辜【gū】  辣【là】  辛【xīn】  辰【chén】  辱【rǔ】  

 

หมวดอักษร: 辶    

避【bì】  逼【bī】  遍【biàn】  边【biān】  迟【chí】  达【dá】  逮【dǎi】  道【dào】  递【dì】  逗【dòu】  返【fǎn】  逢【féng】  逛【guàng】  过【guò】  还【hái】  迹【jī】  迦【jiā】  近【jìn】  进【jìn】  连【lián】  辽【liáo】  逻【luó】  迈【mài】  迷【mí】  逆【nì】  迫【pò】  迄【qì】  遣【qiǎn】  迁【qiān】  逝【shì】  适【shì】  述【shù】  送【sòng】  速【sù】  遂【suì】  逃【táo】  通【tōng】  透【tòu】  途【tú】  退【tuì】  违【wéi】  选【xuǎn】  逊【xùn】  迅【xùn】  遥【yáo】  邀【yāo】  遗【yí】  迎【yíng】  遇【yù】  远【yuǎn】  运【yùn】  造【zào】  遭【zāo】  这【zhè】  遮【zhē】  逐【zhú】  追【zhuī】  遵【zūn】  

 

หมวดอักษร: 酉    

酬【chóu】  醋【cù】  酱【jiàng】  酒【jiǔ】  酷【kù】  酪【lào】  酿【niàng】  配【pèi】  酸【suān】  醒【xǐng】  酌【zhuó】  醉【zuì】  

 

หมวดอักษร: 采    

采【cǎi】  释【shì】  

 

หมวดอักษร: 里    

里【lǐ】  量【liàng】  野【yě】  重【zhòng】  

 

หมวดอักษร: 金    

鉴【jiàn】  金【jīn】  

 

หมวดอักษร: 钅   

 镑【bàng】  镖【biāo】  铲【chǎn】  钞【chāo】  锄【chú】  锤【chuí】  错【cuò】  锉【cuò】  钓【diào】  锭【dìng】  钉【dīng】  镀【dù】  锻【duàn】  钝【dùn】  锋【fēng】  钙【gài】  钢【gāng】  镐【gǎo】  钩【gōu】  锅【guō】  钾【jiǎ】  键【jiàn】  锦【jǐn】  镜【jìng】  锯【jù】  铐【kào】  镰【lián】  链【liàn】  铃【líng】  铝【lǚ】  锣【luó】  钠【nà】  钮【niǔ】  铺【pù】  钳【qián】  钱【qián】  铅【qiān】  锹【qiāo】  锐【ruì】  锁【suǒ】  铁【tiě】  铜【tóng】  锡【xī】  销【xiāo】  锌【xīn】  锈【xiù】  银【yín】  钥【yuè】  铡【zhá】  钻【zhān】  镇【zhèn】  针【zhēn】  钟【zhōng】  铸【zhù】  锥【zhuī】  

 

หมวดอักษร: 长   

 长【cháng】  

 

หมวดอักษร: 门    

闭【bì】  闯【chuǎng】  阀【fá】  阁【gé】  间【jiàn】  阔【kuò】  门【mén】  闷【mèn】  闽【mǐn】  闹【nào】  闰【rùn】  闪【shǎn】  闻【wén】  问【wèn】  闲【xián】  阎【yán】  阅【yuè】  闸【zhá】  

 

หมวดอักษร: 阝    

阿【a】  邦【bāng】  陛【bì】  鄙【bǐ】  部【bù】  陈【chén】  除【chú】  邓【dèng】  陡【dǒu】  都【dōu】  队【duì】  防【fáng】  附【fù】  隔【gé】  郭【guō】  际【jì】  降【jiàng】  郊【jiāo】  阶【jiē】  郎【láng】  邻【lín】  陵【líng】  隆【lóng】  陋【lòu】  陆【lù】  陌【mò】  那【nà】  陪【péi】  随【suí】  隧【suì】  陶【táo】  陀【tuó】  隙【xì】  陕【xiá】  限【xiàn】  陷【xiàn】  险【xiǎn】  邪【xié】  阳【yáng】  隐【yǐn】  阴【yīn】  邮【yóu】  郁【yù】  院【yuàn】  陨【yǔn】  障【zhàng】  阵【zhèn】  郑【zhèng】  阻【zǔ】  

 

หมวดอักษร: 隶    

隶【dài】  

 

หมวดอักษร: 隹    

雌【cí】  雕【diāo】  雇【gù】  集【jí】  难【nán】  雀【què】  雄【xióng】  雅【yǎ】  雁【yàn】  雍【yōng】  

 

หมวดอักษร: 雨    

霸【bà】  雹【báo】  霍【huò】  雷【léi】  雳【lì】  零【líng】  露【lù】  霉【méi】  霹【pī】  霜【shuāng】  雾【wù】  霞【xiá】  霄【xiāo】  需【xū】  雪【xuě】  雨【yǔ】  震【zhèn】  

 

หมวดอักษร: 青    

静【jìng】  青【qīng】  

 

หมวดอักษร: 非    

非【fēi】  靠【kào】  

 

หมวดอักษร: 面    

面【miàn】  

 

หมวดอักษร: 革    

鞍【ān】  靶【bǎ】  鞭【biān】  革【gé】  鞠【jú】  鞋【xié】  靴【xuē】  

 

หมวดอักษร: 韦    

韩【hán】  韧【rèn】  

 

หมวดอักษร: 韭    

韭【jiǔ】  

 

หมวดอักษร: 音    

音【yīn】  韵【yùn】  

 

หมวดอักษร: 页   

颤【chàn】  颠【diān】  顶【dǐng】  顿【dùn】  额【é】  顾【gù】  项【xiàng】  颊【jiá】  颈【jǐng】  颗【kē】  领【lǐng】  频【pín】  顷【qǐng】  顺【shùn】  颂【sòng】  题【tí】  顽【wán】  须【xū】  颜【yán】  页【yè】  颐【yí】  预【yù】  

 

หมวดอักษร: 风    

风【fēng】  飘【piāo】  

 

หมวดอักษร: 飞    

飞【fēi】  

 

หมวดอักษร: 飠    

餐【cān】  食【shí】  

 

หมวดอักษร: 饣    

饱【bǎo】  饼【bǐng】  馋【chán】  饿【è】  饭【fàn】  馆【guǎn】  饥【jī】  饺【jiǎo】  馏【liù】  馒【mán】  馁【něi】  饶【ráo】  饰【shì】  饲【sì】  馅【xiàn】  饮【yǐn】  

 

หมวดอักษร: 首    

首【shǒu】  

 

หมวดอักษร: 香    

香【xiāng】  

 

หมวดอักษร: 马    

驳【bó】  驰【chí】  驾【jià】  骄【jiāo】  驴【lǘ】  骡【luó】  骆【luò】  骂【mà】  马【mǎ】  骗【piàn】  骑【qí】  驱【qū】  骚【sāo】  驶【shǐ】  驼【tuó】  驮【tuó】  驯【xún】  验【yàn】  驻【zhù】  骤【zòu】  

 

หมวดอักษร: 骨   

骨【gǔ】  骸【hái】  髓【suǐ】  

 

หมวดอักษร: 高    

高【gāo】  

 

หมวดอักษร: 髟    

鬓【bìn】  

 

หมวดอักษร: 鬼    

鬼【guǐ】  魂【hún】  魁【kuí】  魔【mó】  魄【pò】  魏【wèi】  

 

หมวดอักษร: 鱼    

鲍【bào】  鳖【biē】  鳄【è】  鲫【jì】  鲸【jīng】  鲤【lǐ】  鳞【lín】  鲁【lǔ】  鳍【qí】  鲜【xiān】  鱼【yú】  

 

หมวดอักษร: 鸟    

鹅【é】  鸽【gē】  鹤【hè】  鸿【hóng】  鸡【jī】  鸣【míng】  鸟【niǎo】  鸥【ōu】  鹏【péng】  鹊【què】  鸵【tuó】  鹉【wǔ】  鸭【yā】  鸦【yā】  鸯【yāng】  鹰【yīng】  鹦【yīng】  鸳【yuān】  

 

หมวดอักษร: 鹿    

鹿【lù】  

 

หมวดอักษร: 麦    

麸【fū】  麦【mài】  

 

หมวดอักษร: 麻    

麻【má】  

 

หมวดอักษร: 黄    

黄【huáng】  

 

หมวดอักษร: 黍   

 黎【lí】  黍【shǔ】  

 

หมวดอักษร: 黑    

黑【hēi】  默【mò】  

 

หมวดอักษร: 鼓    

鼓【gǔ】  

 

หมวดอักษร: 鼠    

鼠【shǔ】  

 

หมวดอักษร: 鼻    

鼻【bí】  

 

หมวดอักษร: 齐   

齐【qí】  

 

หมวดอักษร: 齿    

齿【chǐ】  龄【líng】  

 

หมวดอักษร: 龙    

龙【lóng】  笼【lóng】  

 

หมวดอักษร: 㔾   

 卷【juǎn】  危【wéi】    

error: Content is protected !!